سند نامه ::
 
عقب نشینی نخست وزیر در برابر آیت الله فلسفی

موضوع : وعظ فلسفى در مسجد مروى
شماره: د2919 / س ـ ن تاریخ 19 / 12 / 37

گويا اخيرا فلسفى واعظ در نطقى كه در مسجد مروى نموده از دولت سخت انتقاد نمود كه در نتيجه از طرف مقام نخست وزيرى كتبا بوى ابلاغ گرديد چند روزى از رفتن به منبر خوددارى كند فلسفى پس از رويت نامه جريان را باستحضار آقاى بروجردى ميرساند و معظم‏له نظريات خود را توسط پيشكارش بآقاى نخست وزير ميرساند و بالاخره امر بمذاكرات تلفنى بين آقاى نخست‏وزير و آقاى بروجردى منجر گرديد و مشاراليه بعمل آقاى دكتر اقبال شديدا اعتراض ميكند و در صدد تماس تلفنى با اعليحضرت همايونى ميگردد در اثر فرمايشات آقاى بروجردى آقاى نخست وزير در تصميم خود تجديد نظر و تسليم نظريات ايشان ميشوند در اين موقع آقاى فلسفى از جريان امر مطلع ولى ميگويد چون كتبا بمن نامه نوشته‏اند بنابراين اعلام ابطال مرقومه قبلى برايم ضرورى است با ارسال نامه ديگرى از طرف آقاى دكتر اقبال براى آقاى فلسفى بعنوان رفع تعرض موضوع خاتمه ميپذيرد.
بخش 2 بررسى نمائيد.
روى پرونده فلسفى ضميمه و بايگانى شود 11 / 1 / 38