سند نامه ::
 
سخنرانى آیت الله فلسفى در مسجد همت آباد

موضوع : سخنرانى آقاى فلسفى در مسجد همت آباد
شماره : 305 / ه تاریخ 27 / 11 / 37

فلسفى منبر رفت و در اطـراف شخصيت حضرت رسـول صحبت كـرد اظهار داشت آقايان براى پيشرفت مرام و مسلك نميتواند در بين مردم رشد كند آقايان وقتيكه شرح حال بنى اسرائيل را آدم مطالعه ميكند اينها در زمان فرعون در منتهـاى مشقت زندگـى ميكردند و از طرف فرعون و اتبـاع آن فشار زيادى به بنى‏اسرائيـل وارد ميشـد آقايان وقتيكه حوادث دنيا را آدم مطالعه ميكند مى‏بيند مردم وقتيكه در تحت فشار و شكنجه قرار گرفتند آنوقت است كه ديگر نميتوانند در مقابل ظلم سكوت كنند يكدفعه بجنب و جوش افتاده دستگاههاى بيدادگريرا از بين ميبرند آقايان بخدا از خشم مردم بايد ترسيد فرعون ظلم و فشار خود را بجائى رساند كه يكدفعه ادعاى خدائى كرد آنوقت مردم در تحت رهبريت حضرت موسى بجان آمده و فرعون را از پاى در آوردند در قرآن مجيد از اين حوادث زياد دارد و اين براى آن است كه مردم و رجال از اين حوادث پند بگيرند تا پريشان نشود كار بسامان نرسد ـ خلاصه صحبتهاى فلسفى در اطراف موضوعات فوق بوده است و امشب هم كه شب تولد حضرت حسين بن على ميباشد در مسجد همت آباد مجلس جشن ميباشد.
باداره كل سوم هم بدهيد ملاحظه نمايد. 28 / 11 / 37