سند نامه ::
 
آیت الله فلسفی: من از کسی باکی ندارم

تاریخ 6 / 7 / 37
اطلاعيه
در ده روز آخر ماه صفر آقاى فلسفى واعظ بدعوت آقاى مصباح توليت آستان قم در صحن قم ضمن روضه خوانى تنقيدات زيادى از دولت نموده و اظهار داشته اين دولت پوشالى وضع مملكت را بر هم زده است و حتى اين شعر را خوانده است:
تا ملك اين است و چنين روزگار زين ده ويران دهمت صد هزار و همچنين اظهار نموده در پاى منبر من چندين سرتيپ و سرلشگر مى‏نشينند و هنگاميكه صحبت ميكنم موى بر بدن آنان راست ميشود و من از كسى باكى ندارم و يكمرتبه هم بيشتر نخواهم مرد رئيس شهربانى و روساى ادارات هم در پاى منبر حضور داشته‏اند آقاى فلسفى ناهار و شام در اين مدت در سالاريه ميهمان توليت بوده است.
عينا جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضى به بخش 2 ايفاد ميگردد.
اين اطلاعيه عارى از حقيقت است گزارش صحيح همان است كه تقديم شده است.