سند نامه ::
 
گزارشی از سخنرانی آیت الله فلسفی در مسجد ارك

درباره : منبر شيخ محمد تقى فلسفى واعظ در مسجد ارك
تاریخ 3 / 6 / 1337
در مسجد ارك هيئت دينى صنف چوب فروش شبها مجلس روضه آورده‏اند و در اين مجلس روضه، شيخ محمدتقى فلسفى منبر ميرود ديشب جمعيت زيادى بوده است فلسفى ديشب درباره غلبه حق بر باطل صحبت كرد اظهار داشت آقايان خداوند ميفرمايد من و رسولان هميشه غالب ميباشيم و اين موضوعى كه خداوند در قرآن مجيد ادعا ميفرمايد چنانچه تاريخ انبياء و احاديث و اخبار نشان ميدهد همين طور هم ميباشد هميشه مردان خداوند غالب بر باطل بوده‏اند چنانچه مردان باطل چندروزى آمدند و جولانى دادند بالاخره نيست و نابود شدند و تاريخ در باره غلبه حق بر باطل هميشه قضاوت ميكند در اين زمينه فلسفى صحبت مفصلى كرد گفت گر چه غلبه حق بر باطل امكان دارد مدتى طول بكشد چنانچه در پيشرفتهاى علمى دنيا ما مشاهده ميكنيم يك مرد عالم و دانشمند براى اينكه فرضيه علمى خود را خودش بكرسى بنشاند مدتى وقت لازم دارد وقتيكه مدتى طول كشيد آن فرضيه علمى در تمام دنيا نبوغ و رشد خواهد كرد آقايان دين اسلام چون دين علم و منطق و عمل است اگر در روزگار امروز نتوانست در تمام دنيا رشد كند براى آن است كه هنوز مردم دنيا در جهل و نادانى هستند بالاخره دين اسلام پرچم خودش را در تمام دنيا خواهد كوباند چون با عقل و منطق همراه ميباشد آقايان خيال نكنيد كه اروپائى‏ها و امريكائيها كه امروز اينهمه صنايع بمب اتم و هيدروژنى اختراع كرده‏اند عاقل ميباشند اينها عاقل نيستند چون هنوز امريكا و دين مسيح نتوانسته است موضوع سياه پوست و سفيد پوست را حل كند امريكاى متمدن حالا هم جنگ بين سياه و سفيد دارد آيزنهاور يكدفعه تصميم گرفت از سياه پوستان يك نفر وزير بكابينه‏اش بياورد اين موضوع مورد اعتراض سفيد پوستان واقع شد در تمام شئون امريكائى سياه پوستان كوچكترين مداخله‏اى ندارند و دولت روسيه هم يك مدت اين موضع را علم عثمان كرده و بر عليه امريكائى‏ها تبليغ كردند و دولت امريكا هم نتوانست اين معضل را حل كند پس از اين معلوم ميشود كه اينها مردمان عاقلى نيستند و هنوز نميتوانند درك قوانين اسلام را بكنند و هنوز عده‏اى از مردم دنيا رشد پذيرفتن دين اسلام را ندارند آقايان در يكى از احاديث دارد كه وقتى امام زمان ظهور ميكند كه تمام دنيا را عقل و منطق فرا بگيرد تمام اين فجايع و بى دينى‏ها و پست فطرتى‏ها مقدمه ظهور يك عقل كل يعنى حضرت صاحب الزمان است و بدانيد غلبه با خداوند است و اگر اين غلبه طول بكشد اشكالى نخواهد داشت و اسلام موضوع سياه و سفيد را بخوبى حل كرده است صحبت‏هاى فلسفى در اطراف موضوعات فوق بوده است.