سند نامه ::
 
نامه به رئیس ستاد

شماره : 13741 تاریخ 19 / 12 / 1334
بعرض برسد
جناب تيمسار معظم آقاى سپهبد هدايت رئيس ستاد كل ايران بعرض عالى ميرساند پس از تقديم سلام و ارادت صميمانه و خالصانه و غائبانه غرض از مزاحمت و تصديع، آنكه فرماندار نظامى تهران بدون جهت و علت و سبب پانزده روز است دستور داده كه حضرت مستطاب آيت اللّه‏ العظمى آقاى فلسفى دانشمند شهير زيد عزّه‏العالى كه از مفاخر ايران بشمار ميروند منبر نرود و مردم را موعظه نكنـد. حضـرت مستطابعالى مطلع باشيد اين دستگاه فرماندارى نظامى است كه بى جهت مردمان محترم را ضايـع ميكنـد دستور اكيد صادر فرمائيد كه رسيدگى كامل نمايند و موجب تشكر است.

از هيئت واعظين و ناطقين تهران
محقق خراسانى

بعرض ميرسد
22 / 12 /
بعرض تيمسار رياست برساند 16 / 11 / 34

17 / 12 / 34فرماندارى نظامى تهران
فورى
اين آقاى فضول فورى احضار گردد و مورد بازجويى قرار گيرد.
24 / 12

1ـ «در زمانى كه منبرم ممنوع شد، مرحوم حاج محقق خراسانى كه از وعاظ محترم اهل خراسان و ساكن تهران بود، از طرف وعاظ و اهل منبر نامه‏اى به رئيس ستاد ارتش وقت نوشت و به اين اقدام اعتراض كرد». حاج شيخ عباسعلى محقق خراسانى از وعاظ مشهد و خراسان بود. در سال 1271 در مشهد بدنيا آمد و مدارج علوم دينى را نزد پدر و اساتيد مشهد گذارند و سپس به وعظ و تبليغ پرداخت. وى منبرى مؤثر و سودمند داشت و از همين رو مورد توجه خاص مراجع بزرگ آن زمان، آيات عظام اصفهانى، شيرازى و بروجردى بود. در واقعه مسجد گوهر شاد به همراه جمع ديگرى از علما و وعاظ خراسان دستگير و در تهران محاكمه و سپس زندانى شد. در اسفند ماه 1342 در سن 71 سالگى در گذشت و در قم دفن شد. همان منبع پاورقى ص 87 ـ 86 پس از ارسال اين نامه براى فرماندارى نظامى سرهنگ مبصر رئيس ستاد فرماندارى نظامى در تاريخ 24 / 12 / 34 دستور احضار آقاى محقق خراسانى را خطاب به ركن 2 اعلام مى‏كند.