سند نامه ::
 
طبقه بندی متهمان نهضت مقاومت ملی

صورت جلسه

در اجراى امر رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور كميسيونى مركب از امضاء كنندگان مشروحه زيرين از ساعت 18 تا 21 روز 21 / 8 / 1336 در دفتر اداره يكم تشكيل و پس از بررسى پرونده‏هاى بازجوئى متهمين دستگير شده نهضت مقاومت باصطلاح ملى متهمين را به دو طبقه بشرح زير تقسيم و به عرض مى‏رسانند.1
الف. طبقه يكم
متهمينى كه فعاليت شديد و مؤثر در نهضت مقاومت ملى داشته و هنوز هم تعصب خود را نسبت بآن حفظ كرده‏اند طبق صورت پيوست شماره 1
ب. طبقه دوّم
1ـ متهمين كه فعاليت مؤثرى در نهضت مقاومت ملى و احزاب وابسته بآن نداشته و بعضى از آنها تحت تأثير تلقينات سايرين و محظورات اخلاقى قرار گرفته و به نهضت گرويده‏اند و در بازجوئى نيز ضمن بيان حقيقت از اعمال و رويه گذشته خود سخت نادم و ابراز انزجار و تنفر نموده‏اند طبق صورت پيوست شماره 2
2ـ متهمين كه فعلاً براى آنها مدارك مكفى و مثبته نيامده است طبق صورت پيوست شماره 3
نظريه كميسيون
1ـ پرونده افراد طبقه يكم جهت تعقيب قانونى به دادستانى ارتش احاله گردد.
2ـ متهمين بند 1 طبقه دوم پس از انجام تشريفات قانونى و اجراى مراسم خاصى كه متناسب با شئون طبقاتى آنها باشد آزاد گردند.
3ـ متهمين بند 2 طبقه دوم چنانچه حاضر به ابراز انزجار و ندامت از اعمال و رويه گذشته خود باشند با انجام تشريفات قانونى و اجراى مراسم خاصى مرخص گردند و در غير اينصورت با تكميل پرونده تسليم مراجع قضائى گردند.
سرهنگ صمديان پور ـ سرهنگ 2 خديوزاد ـ سرگرد ليقوانى ـ سرگرد عميد ـ سرگرد سالارى
صورت پيوست شماره 1
1ـ عباس سميعى ـ تهران 2ـ رحيم عطائى ـ تهران 3ـ حسن ميرمحمد صادقى تهران
4ـ ذبيح‏اله آسايش ـ مشهد
5ـ طاهر احمد زاده ـ مشهد صورت پيوست شماره 2
1ـ عباس ميرعبدالباقى ـ تهران
2ـ سيد جواد جوادى ـ تهران
3ـ محمد على عليخانى تهران
4ـ ماشاءالله پولادى ـ تهران
5ـ محمود پاكانيان ـ تهران
6ـ سيد ابراهيم ميلانى ـ مشهد
7ـ حسين نايب حسينىـ تهران
8ـ حبيب‏اله پيمان ـ تهران
9ـ احمد حكيمى ـ مشهد
10ـ محمد ابراهيم عامل زاده ـ مشهد
11ـ اصغر گيتى بينـ تهران
12ـ حسن روحانىـ مشهد 13ـ غلامرضا سليمانى تهران
صورت جلسه شماره 3
1ـ سيدرضا فريد (معروف به زنجانى) تهران
2ـ دكتر عبداله معظمى تهران
3ـ عباس شيبانى مشهد1ـ پس از كودتاى 28 مرداد اغلب رهبران نهضت ملى در مجلس، كابينه، بازار و احزاب سياسى مطرود شدند. تعدادى به حبس وتعدادى در مخفى گاهها به سر بردند. سه ماه پس از كودتا در 21 آبان 1332 نخستين حركت سازمان يافته ائتلاف جديد به صورت دعوت به تظاهرات عمومى عليه «حكومت غاصب شاه و زاهدى» ظاهر شد. در همان سال در 16 آذر به مناسبت ورود نيكسون معاون رئيس جمهور امريكا، گروهى از دانشجويان عليه رژيم شعار دادند كه سه دانشجوى اين دانشگاه فنى به شهادت رسيدند. جبهه ملى فعاليتهاى پراكنده‏اى در كشور داشت آنها دو نشريه راه مصدق را تا سال 37 و «حاشيه به حاشيه» را نيز بطور نامنظم و نيمه مخفى انتشار مى‏دادند.