سند نامه ::
 
ملاقات با آقاى كشاورز صدر
موضوع : ملاقات با آقاى كشاورز صدر
محترما معروض ميدارد. طبق مذاكره و قرار تلفنى در ساعت 1700 روز 9 / 8 / 39 با آقاى كشاورز صدر1 در منزل ايشان ملاقات نمودم نامبرده اظهار داشتند (آقاى شاپور بختيار شب گذشته براى احوالپرسى به منزل من آمد و من بايشان اطلاع دادم كه قرار است سرهنگ مولوى مرا ملاقات كند شايد باز ميخواهد مرا توقيف كند آقاى شاپور بختيار در جواب گفتند اگر منظور توقيف شما بود قبلاً وقت تعيين نميشد) سپس در مورد ارادت خود به مقام سلطنت اظهار داشتند (من هميشه منويات اعليحضرت همايونى را محترم شمرده و حتى وقتيكه حائرى زاده بنا به توصيه آقاى ضياءالدين قرار بود در مجلس بر عليه دستگاه صحبتى نمايد نطق ايشان را كه ماشين شده بود اعليحضرت همايونى به
بنده مرحمت فرموده كه جواب آنرا تهيه نمايم و منهم جواب دندان شكنى به نامبرده دادم. وقتيكه براى استاندارى به اصفهان رفتم همانطور كه عناصر چپى را كوبيدم لازم بود كه براى نمونه يك فئودال را هم بكوبم و در نتيجه صارم‏الدوله را هم دستگير كردم. تا وقتيكه اعليحضرت همايونى شخصا به من تأكيد نفرمودند كه به استاندارى گيلان بروم از تهران حركت نكردم شخص اعليحضرت همايونى فرمودند براى نمايندگى دوره هفدهم هم فعاليت كنم ولى همين سپهبد رياحى فعلى با من مخالفت كرد و حتى شش گلوله به اطاق خواب من تير اندازى شد. ما كميته جبهه ملى را تشكيل داده‏ايم و كميته اجرائيه نيز از آقايان دكتر سنجابى ـ شاپور بختيار، مهندس
بازرگان و حسن قاسميه و مهندس خليلى تشكيل گرديده كه اكثرا از دوستان شما هستند (اين جمله را دوبار تكرار نمود).
ما در آتيه خيلى خيلى نزديك بيانيه منتشر خواهيم كرد و در آن مرامنامه خود را كه در چهارچوب قانون
اساسى است ذكر خواهيم كرد. ما به مقام سلطنت علاقمند هستيم. ما نميخواهيم مخفيانه عملى انجام دهيم. شما ميتوانيد در كليه جلسات ما شركت نمائيد.
ما از آنروزيكه اعليحضرت همايونى فرمودند انتخابات آزاد بايستى انجام شود فعاليت خود را شروع كرديم اگر شما ميگوئيد آزادى نيست ما دست از فعاليت خواهيم كشيد و اصلاً انتخابات را تحريم يكنيم
شما مى‏دانيد آقاى دكتر صديقى با متينگ اوليه دانشجويان وابسته به جبهه ملى مخالف بودند و عباس
شيبانى خودسرانه اين عمل را انجام داد و دكتر صديقى شديدا با ايشان مخالفت كردند و حالا آقاى شاپور بختيار امور دانشجويان دانشگاه را اداره ميكنند تا اين جريانات تكرار نگردد.
چون تا ساعت 45 / 19 ايشان متكلم وحده بودند و اين جانب نيز قرار ملاقات با ديگرى را داشتم به علت
ضيق وقت از ايشان عذر خواسته و مذاكرات را به ملاقات مجدد موكول نموديم.
رئيس ساواك تهران ـ مولوى

1ـ سيد على كشاورز صدر متولد سال 1288 در شهرستان خمين مى‏باشد. وى پس از گذراندن دوران تحصيل وارد عدليه شد و سپس در دوران اوج‏گيرى نهضت ملى شدن نفت به مجلس شوراى ملى راه يافت (مجالس پانزدهم و شانزدهم) كشاورز صدر در همين دوره به ياران مصدق پيوست هر چند قبل از آن در سال 1323 عضو و مسئول شعبه خرم آباد حزب دموكرات ايران (حزب قوام‏السطنه) بود. به هنگام وقوع كودتاى 28 مرداد وى كه استاندار اصفهان بود بازداشت و مدتى در زندان بود. پس از آزادى تا اوايل دهه 1340 و احيا جبهه ملى (دوم) فعاليتى نداشت در جبهه ملى دوم از فعالان و اعضاى شوراى مركزى بود و مدتى را نيز در سال 1342 همراه ساير رهبران جبهه ملى به زندان افتاد پس از آزادى از زندان كشاورز صدر فعاليت سياسى كه به كنارى نهاد و در سرانجام در 25 / 4 / 1353 بر اثر حمله قلبى درگذشت.