سند نامه ::
 
انتخابات آمريكا موجب تقويت روحيه طرفداران مصدق گرديده

موضوع : نتيجه انتخابات آمريكا
شماره : 2ـ 3ـ 4182 تاریخ 19 / 8 / 1339
موفقيت سناتور كندى1 در انتخابات آمريكا موجب تقويت روحيه طرفداران مصدق گرديده و به اميد اينكه شايد از طرف حكومت جديد آمريكا موجبات تقويت آنها فراهم شود اين روزها جنب‏وجوش بيشترى از ناحيه آنان مشاهده مى‏شود.
عمده فعاليت تبليغاتى اين عده در فرهنگ و دانشگاه است و علت آن اينست كه دبيران و آموزگاران به علت كمى حقوق و گرانى فوق‏العاده هزينه زندگى عموما ناراضى هستند و زمينه در بين فرهنگيان كاملاً آماده هرگونه تبليغاتى عليه دولت و دستگاه حاكمه ميباشد.
رؤساى دبيرستانها ميگويند در زنگهاى تفريح موقعى كه دبيران دور هم جمع ميشوند بجاى اينكه صحبت از برنامه تحصيل دانش‏آموزان و تبادل نظر در رفع مشكلات درسى بنمايند وقت آنها صرف انتقاد از اوضاع عمومى كشور ميشود و از اينكه به زندگى و حقوق آنها توجه نميشود و هزينه زندگى پيوسته در حال افزايش است ناراحت و عصبانى ميباشند.
اصل در پرونده جبهه ملى مركز و رونوشت در پرونده‏هاى بررسى فعاليت امريكا در ايران و كل وزارت فرهنگ بايگانى شود. 19 / 8 / 39

1ـ حمايت بى قيد و شرط آمريكا از شاه چندان طول نكشيد. در محافل ذى نفوذ آن كشور از كمكهاى امريكا به ايران و در آمد سرشار نفت به هدر رفته كه امر اصلاحات اجتماعى خرج نشده است انتقاد مى‏شد. فساد عميق دستگاه دولتى نيز انتقاد اين محافل را برانگيخت تا حدى كه امريكا حاضر نبود با حمايت مالى رژيم شاه را از ورشكستگى نجات دهد. روى كار آمدن دولت كندى به اين شايعات دامن زد كه ايالات متحد خواستار روى كار آمدن دولتى مستقل از شاه در ايران است و چنين فضايى عرصه را براى فعاليت گروهها كه بعد از كودتاى 28 مرداد در انزوا بسر مى‏بردند فراهم كرد. براى اطلاعات بيشتر به مصدق و نبرد قدرت. همايون كاتوزيان ـ احمد تدين (تهران: رسا، 1371) رجوع شود.