سند نامه ::
 
استقبال جبهه ملی از نتیجه انتخابات آمریکا


موضوع : اثر انتخابات آمريكا
شماره : 2ـ 3ـ 4201 تاریخ 21 / 8 / 1339
خبر پيروزى كندى كانديداى رياست جمهور دمكرات آمريكا مورد استقبال كليه دستجات وابسته به نهضت ملى قرار گرفته و اين انتقال قدرت را در آمريكا موجب تجديد نظر هيئت حاكمه آن كشور در روابط خود با هيئت‏هاى حاكمه كنونى كشورهاى خاورميانه ميدانند و روى هم رفته اين موضوع باعث اميدوارى اين دستجات جهت احياى فعاليتهاى گذشته آنان گرديده است و بالاخص اين خبر بين اعضاى حزب ايران و نيروى سوم مورد بحث و تحليل قرار گرفته و در انتظار سلب حمايت آمريكا از رژيم فعلى ايران ميباشند. ضمنا طبق اطلاع واصله خليل ملكى مشغول تهيه يك رشته مقالاتى در مورد تحليل مسئله انتخابات آمريكا و پيروزى حزب دموكرات ميباشد تا در موقع مقتضى منتشر نمايد. ــ.
گيرندگان : اداره سوم ـ ساواك تهران 21 / 8 / 29
اصل پرونده جبهه ملى به مركز و رونوشت در پرونده حزب نيروى سوم بايگانى شود از طرف بخش 2ـ3 داده شده است.