سند نامه ::
 
امید جبهه ملی برای ورود به مجلس


موضوع : فعاليتهاى انتخاباتى جبهه ملى
شماره : 3ـ 3ـ 4799 تاریخ 27 / 9 / 1339
نصرت‏اله امينى اراكى عضو شوراى مركزى جبهه ملى به دوستان نزديك خود اظهار داشته بالاخره بر اثر فشار و توصيه مكرر مقامات دولت آمريكا اعليحضرت همايون شاهنشاه موافقت فرموده‏اند كه چند نفر از افراد جبهه ملى نيز كه موقعيت صد در صد محلى دارند به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شوند و تاكنون با انتخاب الهيار صالح از تهران موافقت فرموده‏اند و ضمنا براى كرمان و همچنين يكنفر از تهران و گلپايگان و يكنفر از كرمانشاه و يكنفر از كاشان موافقت بعمل آمده ليكن هنوز كانديداهاى جبهه ملى در اين نقاط تعيين و مشخص نگرديده و به احتمال قوى از كرمانشاه دكتر سنجابى استاد دانشگاه يا مصدقى مستشار ديوان كشور و از تهران دكتر غلامحسين صديقى استاد دانشگاه و يا دكتر شاهپور بختيار و يا كشاورز صدر و از كرمان دكتر مظفر بقائى و از گلپايگان دكتر معظمى و از شيراز نيز جعفر ابطحى كه عضويت حزب مردم را نيز دارد بعنوان نماينده جبهه ملى انتخاب خواهند شد. در آذربايجان نيز دو نفر از روحانيون وابسته به جبهه ملى از جمله موسوى واعظ كانديدا خواهند شد. نصراله امينى افزوده جبهه ملى تصميم دارد در شهرستانهاى جنوبى از جمله جهرم ـ لار ـ كازرون ـ بوشهر ـ اهواز و آبادان دست به فعاليت انتخابات دامنه دارى بزند.
تعداد نسخه :اداره سوم بخش 4 بخش 3 پرونده جبهه ملى مركز ضميمه و به رويت رؤساى بخشهاى 3 و 4 اداره يكم نيز برسد 29 / 9 / 39


1ـ در شهريور 1339 پس از اينكه شاه كابينه اقبال را كنار گذاشت از نمايندگان خواست تا داوطلبانه استعفا دهند. جبهه ملى با استفاده از فضاى ايجاد شده در تلاش بود افرادى را به مجلس بفرستد. از سوى ديگر از نظر تشكيلاتى آمادگى نداشت سرانجام جبهه ملى با صدور اطلاعيه‏اى انتخابات راغيرقانونى اعلام كرد و تحريم نمود (به ضميمه 15 رجوع شود). در اين دوره انتخابات يك نفر از اعضاى جبهه ملى يعنى الهيار صالح به مجلس راه يافت.