سند نامه ::
 
پاسخ مساعد

گزارش
محترما معروض ميدارد. برخى از سران جبهه باصطلاح ملى اظهار داشته‏اند در ملاقاتى كه دكتر غلامحسين صديقى ـ دكتر كريم سنجابى ـ مهندس مهدى بازرگان ـ دكتر شاپور بختيار و كشاورز صدر در روز چهارشنبه (23 / 9 / 39) در نخست وزيرى1 با حضور تيمسار سپهبد بختيار رياست معظم ساواك با جناب بعمل آورده‏اند آقاى نخست وزير در برابر درخواست سران جبهه مذكور مبنى بر لزوم آزادى انتخابات و اعطاى اجازه تهيه باشگاه و انتشار روزنامه ارگان به جبهه و ترتيب جلسات سخنرانى و ميتينگ وسيله جبهه به اصطلاح ملى پاسخ مساعد داده‏اند.
مراتب جهت استحضار عالى به عرض رسيد. اشخاصى كه به نخست وزير مذاكره كردند. 1ـ دكتر سنجابى 2ـ دكتر بختيار 3ـ كشاورز صدر 3ـ مهندس خليلى
نه به اين ترتيب بلكه با شرايطى روى پرونده جبهه ملى بايگانى شود 8 / 10 / 39

1ـ على امينى بعد از انتخابات
مجلس بيستم و روى كار آمدن
دمكراتها در آمريكا، با فشار
كاخ سفيد نخست وزير ايران
شد. امينى به چند دليل مورد
علاقه آمريكاييها بود. اولاً وى
در دهه سى سفير ايران در
واشنگتن بود و در اين مدت
توانسته بود اعتماد آمريكاييها
را جلب كند، همچنين وى در
مقام رئيس هيات گفت و گو
كننده ايران با شركتهاى نفتى در
سال 1333 نشان داده بود كه
مى‏تواند برخلاف افكار عمومى
تصميماتى را اخذ كند و از سوى
ديگر او بعنوان وزير دارايى
دولت مصدق با رهبران جبهه
ملى در ارتباط بود.
على امينى داراى دكتراى
اقتصاد از پاريس بود وى در
دوره پانزدهم نماينده مجلس
بود و در كابينه دكتر مصدق
عهده‏دار وزارت اقتصاد شد.
وى همچنين وزارت دارايى و
دادگسترى را در كابينه‏هاى
زاهدى و علاء برعهده داشت.
سفير ايران در امريكا بود و در
انتخابات بيستم مجلس رهبر
منفردين. وى در سالهاى 40 تا
57 مورد غضب شاه قرار گرفت
وى به فرانسه مهاجرت كرد و
پس از انقلاب رهبرى يك گروه
مخالف جمهورى اسلامى را
عهده‏دار شد.