سند نامه ::
 
امید جبهه ملی به حمایت انگلیس و آمریکا


موضوع : سران جبهه ملى
شماره : 276 تاریخ 1 / 12 / 39
طبق اطلاعيه واصله سران ملى ضمن اينكه خود را از حمايت و پشتيبانى امريكائيها برخوردار ميدانند اخيرا ضمن مذاكرات خصوصى و محرمانه به اين نتيجه رسيده‏اند كه بدون حمايت مقامات انگليسى موفقيتى بدست نخواهند آورد. و به دنبال اين بحث و نتيجه‏گيرى تصميم گرفته‏اند كه خود را به عوامل و مقامات انگلستان در ايران نزديك كنند و آقايان مهندس حسيبى و دكتر سنجابى و كشاورز صدر مامور اين كار هستند.
گيرندگان: سازمان اطلاعات و امنيت كشور