سند نامه ::
 
مذاکرات رهبران جبهه ملی


موضوع : جبهه ملى
شماره : 428 / 316 تاریخ 6 / 2 / 1340
على ميرفندرسكى وكيل دادگسترى و عضو جبهه ملى ميگفت ميان روسأ و رهبران جبهه ملى مذاكراتى در جريان است تا براى جلب توجه مردم و همچنين منابع سياسى خارجى خصوصا آمريكائى‏ها نسبت به فعاليتهاى جبهه ملى برنامه كار خود را از لحاظ سياست داخلى و از جهات سياست خارجى اعلام نمايند ولى هنوز نسبت به مواد برنامه تصميمات قاطعى گرفته نشده و علت آنهم اختلاف نظرها و اختلاف سليقه‏هاى رهبران جبهه ملى ميباشد.
اصل پرونده جبهه ملى مركز و رونوشت به پرونده فعاليت آمريكا ضميمه و به اداره يكم ارجاع شود. 12 / 2 / 40