سند نامه ::
 
رمز میتينگ جبهه ملى


موضوع : درباره رمز متينگ روز 5 شنبه جبهه ملى1
شماره : 217 / 100 تاریخ 31 / 2 / 1340
رمز تلگراف توسط گارد شاهنشاهى
مفتخرا بشرفعرض ميرساند:
1ـ تعداد شركت كنندگان از 25 هزار نفر تجاوز نميكرد در صورتيكه حداقل كه ساواك پيش‏بينى ميكرد 35 الى 40 هزار نفر و مورد انتظار جبهه ملى از 75 هزار نفر كمتر نبود
2ـ تعداد زيادى به انتظار اينكه مصدق صحبت كند آمده بودند و بيشتر حس كنجكاوى آنها را به آمدن ترغيب كرده بود.
3ـ توده‏اى‏ها تمام سمپاتيزان‏هاى خود را وادار به آمدن كرده بودند.
4ـ صحبتهاى ليدرهاى جبهه ملى در حدود شعارهاى جارى ايشان بود و حمله شديد به دولت نكرده بودند اصولاً جبهه ملى هنوز درباره دولت دست نگه داشته و فعلاً خود را براى درگيرى غير قابل اجتنابى كه در آتيه نزديك با دولت پيدا ميكند آماده ميسازد.
5ـ در حاليكه ميتينگ طبق انتظار جبهه ملى نبود ولى حداكثر استفاده تبليغاتى را از آن مينمايند و شكى نيست كه در شهرستانها بى‏اثر نخواهد بود.
نتيجه ـ هنوز جبهه ملى نضج نگرفته است و فعاليت آن اكثر مردم تهران و ولايات را ناراحت ميسازد ولى فعاليت منظم آنها نميتواند بى‏نتيجه بماند. فعلاً حداكثر استفاده را از توده‏اى‏ها مينمايند. ـــ جان نثار ـــ سرتيپ پاكروان

1ـ به دنبال تصميم جبهه ملى و دعوت از مردم براى شركت در ميتينگ شهربانى تهران با اعلام نظر موافق برلزوم برقرارى نظم و آرامش در مراسم تاكيد كرد. اين متينگ در 28 ارديبهشت ماه با شركت هزاران تن از مردم در كمال آرامش برقرار شد. در اين مراسم دكتر كريم سنجابى طى سخنانى از عملكرد دولت انتقاد كرد و خواستار برقرارى قانون و آزداى مطبوعات شد. وى همچنين از سفر فرستاده آمريكا به تهران انتقاد كرد. سنجابى در اين سخنرانى به برگزارى سريع انتخابات تاكيد كرد. ميتينگ عمومى جبهه ملى در جلاليه (پارك لاله فعلى) پس از سالها ممنوعيت برپايى تظاهرات سياسى صورت گرفت و پس از سالها نام دكتر مصدق مطرح شد و مردم در اين مراسم در برابر نام مصدق ابراز احساسات كردند.
(آرشيو خبرهاى روزنامه كيهان ارديبهشت 1340)