سند نامه ::
 
تشكيلات جبهه ملى در اروپا


موضوع : تشكيلات جبهه ملى در اروپا

شماره : 16583 / 20 ه / 2 تاریخ 28 / 7 / 1345

در مورد تشكيلات جبهه ملى در اروپا اطلاعاتى كه حاصل گرديده به شرح زير اعلام كروكى مربوطه به پيوست ايفاد ميگردد.
الف ـ شرح موارد كروكى به پيوست
1ـ كنگره سالانه جبهه ملى اروپا هر سال يك بار در يكى از كشورهاى اروپائى تشكيل ميشود. در اين كنگره نمايندگان كميته‏هاى شهرى شركت ميكنند.
نمايندگان مزبور در مجمع عمومى شهرى كه عالى‏ترين مرجع كميته شهرى است انتخاب ميشوند و با معرفى هيأت اجرائيه شهرى و كشورى به كنگره راه مى‏يابند مانند (كنگره اشتوتكارت و ماينس).
2ـ شورايعالى جبهه ملى كه تعداد آن 12 نفر و تغيير مى‏يابند و همه ساله با راى مخفى در كنگره سالانه انتخاب ميشوند و عاليترين مرجع بعد از كنگره است و همين عده هستند كه در حقيقت گرداننده جبهه ملى در اروپا هستند.
3ـ هيأت اجرائيه اروپائى ـ در اولين جلسه شورايعالى به مدت يك سال انتخاب و مركب از سه نفر ميباشند : مسئول تشكيلات مسئول انتشارات و تبليغات. مسئول مالى.
4ـ مجمع عمومى كشورى يا كميته كشورى ـ در حقيقت مانند كنگره است با اين تفاوت كه منحصرا جبهه ملى يك كشور در آن شركت دارند و اين عده با معرفى كميته شهرى هر شهر در اين جلسه شركت ميكنند و هيأت اجرائيه كشورى را انتخاب ميكنند.
5 ـ هيأت اجرائيه كشورى ـ مركب از سه نفر كارهاى[كادرهاى] سازمانى كميته كشورى را نظارت كرده به بالا اطلاع ميدهند.
6ـ مجمع عمومى شهرى ـ هر سال در كميته شهرى تشكيل ميشود و عاليترين مرجع كميته شهرى است.
7ـ هيأت اجرائيه شهرى ـ هر سال يك بار در مجمع عمومى شهرى انتخاب ميشود و مركب از سه نفر مسئول تشكيلات مسئول مالى. مسئول تبليغات.
8 ـ جلسه سخنگويان حوزه‏ها ـ در اين جلسه سخنگويان حوزه‏ها با يكى از اعضاء هيأت اجرائيه تبادل نظر درباره حوزه‏ها ميكنند و مسائلى كه بايد در حوزه‏ها بحث شود در ميان گذاشته ميشود.
9ـ حوزه‏هاى محلى ـ در اين حوزه‏ها افراد شركت ميكنند و با نظريات جبهه ملى آشنا ميشوند.
10ـ حوزه‏هاى آزمايشى ـ افراد تازه وارد در اينگونه حوزه‏هاى تحت تعليم قرار ميگيرند و شركت يكى اعضاء هيئت اجرائيه شهرى در اين حوزه‏ها ضرورى است.
ب ـ شرح وضعيت اعضاء جبهه ملى در اروپا.
1ـ اعضاء فعال جبهه ملى كه سابقا عضويت در شورايعالى جبهه ملى دارند عبارتند از مهندس گرامى منش ساكن آلمان شاپور رواسانى ساكن برلين ـ عسگرى ساكن پاريس ـ دكتر على راسخ ساكن آلمان ـ على شاكرى ساكن سويس و مدتى در آلمان بوده از نويسندگان روزنامه ايران آزاد است و شاعر نيز ميباشد و شعر (نهضت ادامه دارد) از سروده‏هاى اين شخص است. حسن ماسالى ساكن آلمان ـ على گوشه ساكن وين ـ اسدالله طباطبائى ساكن گراتس اطريش ـ حشمت‏اله خضوعى ابيانه ساكن گراتس (اين شخص رابط دانشجويان جبهه ملى ايرانى در اروپا با جبهه ملى ايران بوده و توسط دكتر سامى كرمانى رتباط برقرار ميكرد) ـ صور اسرافيل ساكن پاريس ـ ناصر قشقائى عضو افتخارى جبهه ملى.
2ـ افرادى كه سابقه عضويت در هيأت اجرائيه اروپائى دارند عبارتند از على شاكرى ـ گرامى منش ـ حسن ماسالى در ضمن نامبردگان بالا از نويسندگان روزنامه ايران آزاد هم بوده‏اند.
وضع مالى جبهه ملى منحصرا از حق عضويت اعضاء و از بابت فروش روزنامه ايران آزاد تامين ميشود. در موقع تظاهرات دانشجويان جبهه ملى در شهر گراتس از طرف دانشجويان مصرى مقيم آنجا شركت ميكردند و دانشجويان را تشويق ميكردند و از طرف كنسولگرى يا سفارت مصر در اطريش نيز كمكهائى از لحاظ پخش اخبار جبهه ملى از راديو قاهره و چاپ نشريات به عمل ميآمد و حتى از طرف سفارت مصر قول داده بودند فرستنده‏اى در اختيار دانشجويان جبهه ملى گذاشته شود كه بعدا معلوم نشد چرا ندادند.
به پرونده 1050ك ضميمه ... شود.
كروكى به بخش 315 مربوطه تحويل شده است.
گزارش خبرى جالبى است
دقيقا بررسى و بهره‏بردارى شود يك نسخه به شخص 315 ارسال شود. 1 / 1 / 42
1ـ در دهه 1960 گروههاى مخالف و متكى به دانشجوى ايرانى متعددى در اروپا و امريكا پايه گزارى شدند. دانشجويان هوادار جبهه ملى در سال 60 اتحاديه دانشجويان ايرانى را در اختيار گرفته بودند در اين زمان كنفدراسيون دانشجويان ايرانى زير تسلط توده‏اى‏ها بود و در سراسر اروپا شاخه‏هايى داشت كه در سال 1963 به دست هواداران جبهه ملى و ماركسيستهاى ضد توده‏اى افتاد. جبهه ملى دوم هم در سال 1962 در اروپا و امريكا واحدهايى تشكيل داد. در اوايل 60 مصدقيهاى خارج هم مثل داخل ايران به جناحهاى ميانه رو و تندرو تقسيم شدند و بيشتر دانشجويان به سوى شاخه تندرو گرايش داشتند اين بخش نيز به شاخه‏هايى با گرايش‏هاى ماركسيستى اخير ماركسيستى و اسلامى تقسيم شد. سازمانهاى دانشجويان ايرانى در دهه 60 و 70 در خارج از كشور بسيار فعال بودند.
براى مطالعه بيشتر به كتاب زير مراجعه شود. sussansiavoshi the failiar of the libeal nationlim in iran (ohio; ohio state un press , 1985)