سند نامه ::
 
سران جبهه ملی که در دادرسی ارتش پرونده دارند

درباره : سران و فعالين جبهه ملى و حزب ايران و ملت ايران كه در اداره دادرسى نيروهاى مسلح شاهنشاهى داراى پرونده مفتوحه ميباشد.

شماره : 312 تاریخ 15 / 2 / 1345

محترما به استحضار عالى ميرساند شعبه 7 بازپرسى اداره دادرسى نيروهاى مسلح شاهنشاهى تقاضانموده به لحاظ آن كه قريب دو سال و نيم است 44 نفر افراد صورت پيوست كه عموما از سران و فعالين جبهه ملى و احزاب ايران و ملت ايران ميباشند در شعبه مزبور داراى پرونده مفتوحه به اقرار التزام عدم خروج از حوزه قضائى تهران هستند چون عدم تعيين سرانجام كارآنهاو ادامه اين وضع اشكالاتى به ويژه از نظر آمار پرونده‏هاى مفتوحه براى آن‏بازپرسى توليد نموده است از طريق ساواك بررسى و مطالعاتى درباره چگونگى وضع اين افراد پس از استخلاص از زندان به عمل آيد تا در صورتى كه امكان داشته باشد درباره عده‏اى از آنها كه مصلحت باشد قرارنهائى صادر و پرونده آنان مختومه گردد.
خلاصه وضعيت : افراد منظور اغلب در اوايل بهمن ماه سال 41 و در جريان تصويب ملى ششم بهمن همان سال به اتهام اخلالگرى ـ تخريب افكار و تحريك مردم عليه مصالح ملى مملكت بازداشت و پرونده آنان از طريق ساواك تكميل و به منظور پيگرد قانونى به اداره دادرسى نيروهاى مسلح شاهنشاهى ارسال و پس از تقريبا هشت ماه بازداشت در شهريور ماه سال به اقرار التزام عدم خروج از حوزه قضائى تهران بتدريج از زندان آزاد و تا اواخر سال 42 به منظور سر و سامان دادن به وضع جبهه ملى عموما داراى فعاليت بودند ليكن از ابتداى سال 43 به علت ايجاد اختلاف نظر و چند دستگى در كادر رهبرى جبهه مزبور كه ناشى از چگونگى شكل سازمانى جبهه موصوف بوده بعضا جانب فعاليت به نفع اين جبهه را رها ساخته ولى در عين حال تماس و ارتباط خود را با يكديگر حفظ نمودند به طورى كه در حال حاضر نيز اين تماس كه بى‏ارتباط هم با امور مربوط به جبهه ملى نيست به انحاء گوناگون بين گروهى از آنها حفظ شده است و ظرف اينمدت هر بار كه اداره دادرسى نيروهاى مسلح شاهنشاهى وضع اين افراد را از نقطه نظر فعاليت‏هاى مضره آنان استعلام نموده است بنا به مصلحت و مقتضيات و ضرورت مفتوح بودن پرونده اين افراد به عنوان مانعى جهت شروع فعاليت مجدد آنها پاسخ داده شده است فعاليت حاد يا قابل ملاحظه‏اى ندارند ليكن همچنان با يكديگر داراى تماس و ارتباط در جهت امور مربوط به جبهه ملى ميباشند و داشتن همين تماس تاكنون مانع از صدور قرارنهائى از طرف بازپرس مربوطه درباره اين افراد گرديده است.
نظريه : با مطالعه و بررسيهائى كه پيرامون سوابق ـ ارزيابى ميزان تعصب و فعاليت و خصوصيات تلاش تشكيلاتى هر يك در گذشته و چگونگى وضع آنها پس از استخلاص از زندان بخصوص در دو سال اخير و نيز روحيه و طرز تفكر آنان نسبت به مقدسات ملى و ميهنى و اقدامات و اصلاحات اساسى كه در شئون مختلف مملكت صورت گرفته است دو نظريه زير را پيشنهاد مى‏نمايد تا در صورت موافقت و تصويب طبق آن عمل گردد.
1ـ در مورد 26 نفر افراد صورت ضميمه كه نسبت به جبهه ملى داراى تعصب و اعتقاد شديد بوده و در حال حاضر نيز با ابراز اين اعتقاد فعاليت خويش را تا بدست آوردن فرصت و موقعيت مناسب محدود به حفظ ارتباط و تماس بين خود نموده‏اند اصلح است پرونده آنان كماكان مفتوح باشد.
2ـ درباره 18 نفر بقيه كه كليه آنان پس از ايجاد اختلاف نظر و چند دستگى در كادر رهبرى جبهه ملى كه بيشتر مولود اقدامات و دخالتهاى دكتر مصدق در كار جبهه مذكور و تخطئه روش و اعمال آنان از طرف وى بود از ادامه فعاليت سرخورده و علاقه اعتقاد خود را نيز نسبت به دكتر مصدق تا حدود قابل ملاحظه‏اى از دست داده‏اند نظر قطعى مبنى بر عدم فعاليت اين افراد به اداره دادرسى نيروهاى مسلح شاهنشاهى اعلام گردد. ك
تهيه كننده ـ رحيمى 22 / 2 / 45
رئيس بخش 312ـ باقرى 22 / 2 / 54
رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. ليقوانى 22 / 2
به عرض مى‏رساند برابر امريه محمدپور گزارش فوق تهيه گرديده و به تحقيقات لازم در آن معمول شده ولى در مورد تعداد نفرات دسته اول و دوم نظر آن مقام محترم است