سند نامه ::
 
اجتماع اعضاء جبهه ملى


موضوع : اجتماع اعضاء جبهه به اصطلاح ملى سابق
به : 312 تاریخ 4 / 3 / 1353
از : 20 ه 12 شماره : 16717 / 20 ه 12

ساعت 1300 روز 30 / 3 / 53 حسين شاه حسينى. حسين سكاكى. حسين نايب حسينى. مهدى غضنفرى. رحمانى. عليمحمدى شغل خياط به منظور صرف ناهار در باغ شاه حسينى واقع در كرج اجتماع نمودند مهدى غضنفرى ضمن انتقاد از سياست شوروى اظهار نمود شوروى بر خلاف انتظار به طرفدارانش توصيه نمود كه جهت انتخاب والرى ژيسكارديستن به رياست جمهورى فرانسه فعاليت نمايند در صورتيكه فرانسوا ميتران نامزد رئيس جمهورى فرانسه از كمونيست‏ها بود و افزود شوروى در همه جا اگر منافعش ايجاب كند به طرفدارانش پشت مى‏كند سپس شاه حسينى به سكاكى اظهار نمود چند روز قبل در حضور عده‏اى از سران جبهه ملى جلسه‏اى داشتيم كه از فريدون مهدوى انتقاد نمودند كه چرا به عضويت دولت در آمده است كه با كسب اجازه از دكتر سنجابى گفتم آقاى دكتر يادتان مى‏آيد كه گفته بوديد بايد با دولتهائى كه از ما نيستند قهر كرد و هيچ رابطه‏اى با آنها نداشته باشيم از مهدوى انتقاد مى‏كنيد در صورتيكه تك تك شماها با دولت همكارى داريد ليكن شماها را ارزانتر خريدند و دكتر مهدوى را گرانتر و جلسه مزبور در ساعت 1500 خاتمه يافت و افراد به ترتيب تهران حركت نمودند.
نظريه شنبه. نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه. با تاييد مفاد گزارش خبر و اعمال مراقبتهاى لازم نتايج حاصله به موقع باستحضار ميرسد ضمنا نسبت به شناسائى رحمانى. عليمحمدى خياط كه از دوستان غضنفرى بوده و تا بدعوت وى در جلسه شركت مينمايند و تعيين نحوه و افكار و عقايد آنان و فعاليت احتماليشان به نقع جبهه مزبور اقدامات مقتضى كه چگونگى به موقع گزارش خواهد شد و منظور شاه حسينى از اينكه با سران جبهه ملى جلسه‏اى داشته‏اند ميهمانى ناهار و در منزل عبدالحسين ثنائى در 26 / 2 / 53 مى‏باشد كه به موقع گزارش شده است و شاه حسينى چنين مطالبى در حضور آنان عنوان ننموده است و صرفا به منظور بزرگ جلوه دادن خود و تثبيت موقعيت بين دوستان در اظهارت خود غلو نموده است. سيلان نظريه چهارشنبه. نظريه يكشنبه مورد تاييد است. سپاهى
آقاى عباسى بهره‏بردارى فرمائيد. 6 / 3