سند نامه ::
 
جلسه باغ شاه حسينى


موضوع : جلسه باغ شاه حسينى

به : 312 تاریخ 6 / 5 / 1354
از : 20 ه 12 شماره : 27501 / 20 ه 12

حدود ساعت 1330 روز 6 / 5 / 54 عده‏اى از اعضاى جبهه به اصطلاح ملى سابق در باغ شاه حسينى واقع در كرج اجتماع كرده بودن و پس از صرف ناهار حسين خسرو شاهى راجع به منفى بودن كارهاى جبهه ملى بعد از 28 مرداد سخن گفت و نتيجه گرفت تمام شكست اين جبهه بر اثر سهل انگارى رهبران و اعضاء جبهه بوده كه با منفى بافى سر مردم را گرم كرده‏اند و كار مثبتى انجام نداده‏اند. سپس سخن را به روحانيون كشاند و گفت آنها همه به مردم دروغ مى‏گويند مثلاً مى‏گويند پيغمبر اسلام فرموده است افتخار من اين است كه در زمان پادشاهى عادل به دنيا آمده‏ام. در صورتيكه انوشيروان بزرگترين ظلمها و آدمكشيها را در زمان خود نموده است. آنگاه شيخ زادگان دنباله سخن را به دست گرفت و گفت اگر روزى اين چريكها موفق شوند جبهه ملى در موفقيت آنها سهمى نداشته و نمى‏تواند اظهار وجود نمايد. زيرا هيچگونه كمكى از طرف جبهه به آنها نشده است. غضنفرى راجع به مبارزه با گرانفروشى گفت دولت مى‏خواهد با اين حرفها سر مردم را گرم كند چون وضع اقتصادى دولت روز به روز بدتر مى‏شود. اين جلسه حدود ساعت 1600 پايان يافت و افرادى كه حاضر بودند عبارت بودند از حسين شاه حسينى، حسين سكاكى، ابراهيم سكاكى، مهدى غضنفرى، اكبر غضنفرى، حسين نايب حسينى، رحمانى، حسن خرمشاهى، على محمدى، فردوسى، شجاعى، موسى شيخ زادگان، رحيميان و نبئى.
نظريه يكشنبه. تشكيل جلسه صحت دارد. شيخ زادگان در بين اعضاى جبهه به اصطلاح ملى به فرد افراطى مشهور است و همواره طرفدار مبارزه و فعاليت افراطى است.
نظريه چهارشنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است. سپاهى