سند نامه ::
 
اظهارات اللهيار صالح


موضوع : جبهه ملى
شماره : 1211 / 316 تاریخ 22 / 3 / 1340
اللهيار صالح به دوستان خود اظهار داشته جبهه ملى از (تز) بيطرفى ايران1 جانبدارى نخواهد كرد و آنچه به نام بيطرفى از طرف بعضى افراد جبهه ملى عنوان شده نظر شخصى آنها ميباشد وى علاوه نموده جبهه ملى خواهان دوستى ايران با كشورهاى متحده آمريكاست و اگر سياست آمريكا در ايران دچار اشتباهات و لغزشهائى بوده نميتوان آنرا دليل محكوميت آن سياست دانست.
اللهيار صالح گفته جرائد آمريكا و محافل سياسى آن كشور در تقويت مجدد جبهه ملى نقش حساسى را عهده‏دار بوده‏اند.
بخش بايگانى ـ به پرونده جبهه ملى مركزى ضميمه و به اداره يكم ارجاع شود. 27 / 3 / 40

1ـ با تكوين نظام دو قطبى و آغاز جنگ سرد در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم بسيارى از كشورهاى جهان سوم در رقابت ميان امريكا و شوروى (سابق) تز بيطرفى در پيش گرفتند كه نهايتا به تشكيل جنبش غير متعهدها در كنفرانس ياندونگ اندونزى به سال 1955 انجاميد. در ايران نيز تز بيطرفى طرفدارانى به ويژه در ميان گروههاى چپ و سوسياليستى داشت اما علاوه بر حكومت دست نشانده شاه برخى گروهها و عناصر اپوزيسيون مانند جبهه ملى و اللهيار صالح ضمن مخالفت با سياست بيطرفى، خواهان دوستى و گسترش روابط ايران با امريكا و بلوك غرب بودند. در واقع تمايل به گسترش روابط با امريكا مخرج مشترك جبهه ملى و رژيم محسوب مى‏شد و به همين خاطر رقابت‏هايى نيز ميان آنان براى جلب نظر مقامات كاخ سفيد در مى‏گرفت. الهيار صالح نيز همانند شاه از دكترين آيزنهاور براى اعمال سياست سد نفوذ روسها در مناطق پيرامونى مانند ايران حمايت كرد. دكترين آيزنهاور ايران را داراى «اهميت تعيين كننده» براى امنيت ملى آمريكا مى‏دانست. براى آگاهى بيشتر به كتاب گازيورسكى ص 168 رجوع كنيد.