سند نامه ::
 
اظهارات نومیدانه سنجابی

موضوع : جبهه ملى
شماره : 1436 / 316 تاریخ 6 / 4 / 1340

دكتر كريم سنجابى عضو هيئت اجرائيه جبهه ملى به دوستان خود اظهار داشته دولت آمريكا و سياست خارجى آن كشور از دكتر محمد مصدق جانبدارى نمى‏كند و روى اين اصل ما مجبور شده‏ايم فعاليت جبهه ملى را مستقيما و بدون نظر دكتر مصدق شروع كنيم و فقط از نام او براى جلب نظر افراد استفاده نمائيم.1 دكتر سنجابى گفته توده‏ايها مايلند كه فعاليت جبهه ملى تحت نظر و راهنمائى دكتر مصدق انجام و زمينه براى رياست جمهورى وى آماده گردد ولى سياست خارجى آمريكا با انجام اين برنامه نظر موافق ندارد و ما براى اينكه پشتيبانى حزب فعال توده فعاليت را در تظاهرات از دست ندهيم ظاهرا مخالفتى با نظريات حزب توده نشان نميدهيم.
گيرندگان : اداره سوم ـ بخش 313ـ 314 اصل در پرونده جبهه ملى مركز ضميمه و به اداره يكم ارجاع شود 8 / 4 / 40
1ـ جبهه ملى دوم در تلاش بود تا زير نام دكتر مصدق هوادارانى براى خود جمع كند و اين موضوعى بود كه حتى دكتر امينى نيز در صحبت با سخنگوى جبهه ملى به آن اشاره كرد. و به آنها گفت «اگر واقعا دكانتان فقط مال مصدق است كه شما حرف مفت هستيد اما اگر واقعا خودتان يك جمعيتى و حزبى داريد خوب بياييد فعاليت كنيد من هم موافق هستم. * واقعيت اين بود كه حمايت و پشتيبانى مردم از جبهه ملى به خاطر دكتر مصدق بود و اين مسئله خود را در ميتينگ جلاليه نشان داده بود و مردم با دادن شعارهايى از مصدق تجليل كردند و جبهه ملى را ادامه دهندگان راه او دانستند در واقع وجهه رهبران جبهه ملى از نام دكتر مصدق بود*
1ـ باقى. ع ـ تاريخ شفاهى انقلاب به روايت بى.بى.سى ـ تهران ـ تفكر ـ1337
2ـ به روزنامه‏هاى آن زمان مراجعه بشود.