سند نامه ::
 
نظر دكتر صديقى درباره دكتر سنجابى


موضوع : نظر دكتر صديقى درباره دكتر سنجابى
شماره : 946 / 833 تاریخ 4 / 10 / 57
دكتر صديقى در مورد دكتر سنجابى اظهار داشته است كه :
سنجابى تحت تأثير آن مرد روحانى1 كه خود را مقدس وانمود ميكند قرار گرفته و جبهه ملى را مورد اهانت قرار داده و در آن نفاق انداخته است. سنجابى نميداند كه چه ميگويد و وقتى در روزنامه لوموند و غيره گفته است كه من همانند قطره‏اى در مقابل اقيانوس جنبش آن مرد روحانى هستم كاملاً آبروى خود را برده و اگر هم اينطور است نمى‏بايست چنين وانمود سازد. حتى بازرگان كه بسيار مذهبى است تحت تأثير اين مرد قرار نگرفته است. ق
در پرونده به كلاسه بايگانى شود.
محترما به استحضار رساند.1ـ مقصود مرحوم حضرت آيت‏اللّه‏ العظمى امام خمينى رهبر كبير انقلاب اسلامى است.