سند نامه ::
 
پشتیبانی آمریکا از جبهه ملى


موضوع : جبهه ملى
شماره : 3417 / 312 7 / 8 / 1340

يكى از بستگان اللهيار صالح بطور خصوصى ميگفت از طرف مقامات سفارت آمريكا به اللهيار صالح توصيه شده در صورتيكه سران جبهه ملى دست به تشكيل حزب يا جبهه جديدى تحت رهبرى شخص خوشنام و مورد اعتماد مقامات عاليه كشور بزند دولت آمريكا حتى‏المقدور از اين حزب پشتيبانى و مخارج آنرا نيز بوسيله مقتضى تامين خواهد نمود.1 گوينده افزوده چون سران جبهه ملى و طرفداران آنها كم و بيش شناخته شده‏اند و شاهنشاه به هيچ وجه با تاسيس حزب يا جمعيتى به كارگردانى سران فعلى جبهه ملى موافقت نخواهند فرمود لذا سران جبهه ملى در صدد تعيين شخص مورد اعتماد و صد در صد طرفدار خود را كه ظاهرا نيز افراطى نباشد براى رهبرى و كارگردانى چنين حزبى تعيين نمايند و حتى قبلاً براى رفع هرگونه سوءظنى خيلى علاقمندند شخصى رامامور اين كار كنند كه مورد صحبت و لطف شاهنشاه نيز باشد تا در قدم اول مواجه با مخالفت و كارشكنى سازمان امنيت شهربانى نگردد و در حال حاضر سران جبهه ملى بيشتر متوجه آقايان ذوالفقارى ـ علم ـ دكتر آموزگار ـ دكتر شاهكار وكيل دادگسترى ـ دكتر افشار استاد دانشكده حقوق و دكتر جزايرى گرديده‏اند و حتى در اين مورد مخفيانه با دكتر آموزگار و دكتر جزايرى نماينده سابق مجلس شورايملى (برادر شوشترى) مذاكراتى بعمل آورده‏اند و اين مذاكرات و تصميمات كاملاً محرمانه واز نظر ساير اعضاى مؤثر جبهه ملى پوشيده مانده‏است.
به پرونده مربوطه ضميمه و ارائه شود فعلاً اقدامى ندارد 28 / 8 / 401ـ پس از روى كار آمدن دولت كِندى، دولت آمريكا سياستهاى رفرمسيتى و انجام برخى اصلاحات اقتصادى سياسى براى مقابله با شوروى (سابق) را به كشورهاى اقمارى خود از جمله دولت ايران تجويز كرد. اصلاحاتى كه در ابتداى دهه 1340 در ايران انجام گرفت بر همين اساس بود. چرا كه ايران اهميت خاصى براى حفظ منافع امريكا در منطقه خاورميانه داشت. به همين دليل سران جبهه ملى كه تعارضى با حضور آمريكا در ايران و همپيمانى دو كشور نمى‏ديدند و از سوى ديگر رژيم شاه را نيز در وابستگى و گرايش به امريكا رقيب خود مى‏ديدند، توجه و حساسيت زيادى در قبال گرايشها و نوع رفتار دولتمردان آمريكايى برابر تحولات سياسى ايران از خود نشان داده و عملاً رفتار سياسى آنها تا بعضى از همين متغير بود. به عنوان نمونه بنگر به سند ضميمه شماره 25