سند نامه ::
 
ملاقات با کندی

موضوع : دستور جبهه ملى به دكتر شايگان جهت ملاقات با كِندى
شماره : 11323 / س ت تاریخ 5 / 7 / 1341

در جبهه ملى مطرح است كه به آقاى دكتر شايگان از طريق كميته مركزى دستور داده شده است كه باكندى در مورد آزادى دكتر مصدق تماس گرفته و از او جدا بخواهد از مصدق رفع مزاحمت بشود% د
به پرونده كلى جبهه ملى مركزى ضميمه و به استحضار برسد.
بخش 315 نيز پر شده 14 / 7 / 41