سند نامه ::
 
ملاقات نخست وزير با اللهيار صالح


موضوع : ملاقات آقاى نخست وزير با اللهيار صالح

شماره : 2823ـ 312 تاریخ 17 / 7 / 1341

طبق اطلاع اخير ملاقاتى بين آقاى علم نخست وزير با اللهيار صالح رئيس هيات اجرائيه جبهه ملى روى داده و در اين ملاقات آقاى نخست وزير ضمن نشان دادن رويه ملايمى نسبت به جبهه ملى به اللهيار صالح وعده داده است كه با تأسيس كلوپى از طرف جبهه مذكور موافقت خواهد نمود.
نسخه اول به عرض رسيده در پرونده كلى جبهه ملى مركز بايگانى شود. 18 / 7 / 41