سند نامه ::
 
اللهيار صالح : من به شخص شاهنشاه علاقه دارم


اطلاعيه
تاریخ 30 / 7 / 1341
اللهيار صالح عضو شوراى مركزى جبهه ملى به يكى از دوستان صميمى خود گفته است همكارى ما با دولت فعلى به هيچ وجه امكان‏پذير نيست من به شخص شاهنشاه علاقه دارم ولى در عين حال بايد بگويم ما دست دولت فعلى را خوانده‏ايم علم ميخواهد ما را بازى داده و گول بزند و به نفوذ و وجهه ما در بين مردم و دانشجويان لطمه وارد سازد علم به من گفته است از شاهنشاه تقاضاى شرفيابى كنم ولى من اينكار را نخواهم كرد زيرا هر وقت شاهنشاه با من اوامرى داشته باشند مرا احضار خواهند فرمود.1
از نظر موضوعى اقدامى ندارد به پرونده اصلى جبهه ملى مركز ضميمه و جهت بهره‏بردارى به اداره دوم ارجاع شود. 15 / 8 / 41
يك نسخه ماشين كپى و جهت ضميمه نمودن روى پرونده اللهيار صالح به بايگانى داده شد فعلاً اقدامى ندارد 20 / 8


1ـ گسترش مذاكره ميان سران جبهه ملى و دولت، انعكاس نامطلوبى در ميان كادر و هوادارن جبهه به ويژه قشر فعال دانشجو داشته و موجب دلسردى و بى‏اعتمادى آن مى‏گرديد. براى نمونه بنگريد به سند شماره 27