سند نامه ::
 
از آمریکا انتقاد نشود!


موضوع : جبهه ملى
تاریخ 17 / 9 / 1341
شماره : 358 / 332

بقرار اطلاع هيات اجرائيه جبهه ملى بطور محرمانه به گويندگان حوزه‏ها دستور داده كه بحث و مذاكرات حوزه‏ها بطورى انجام شود كه از آمريكا و سياست آن كشور در زمينه‏هاى مختلف انتقاد نشود و اينطور استدلال كرده كه چون به آمريكائيها مرتبا ميگويند كه سازمان جبهه ملى ظاهرا به وسيله عناصر ملى اداره شده ولى رهبران واقعى آن چپى‏ها ميباشند لازم است از روش آمريكا درباره مسائل گوناگون سياسى و اجتماعى انتقاد نشود تا از اين راه و به اين ترتيب تبليغات و اظهارات خلاف حقيقت انتقاد نشود تا از اين راه و به اين ترتيب تبليغات و اظهارات خلاف حقيقت مخالفان ما خنثى گرديده و عملاً نشان بدهيم كه كمونيست‏ها در سازمان ما نفوذ دارند.
اصولاً در جلسات جبهه ملى انتقادى از سياست آمريكا نميشود و صدور همين دستور هم بعيد به نظر نمى‏رسد. ناصر اسحابى
در اداره... پرونده كلى جبهه ملى ضميمه و بايگانى شود.
عينا به استحضار رياست اداره سوم ميرساند