سند نامه ::
 
سکوت جبهه ملی در برابر اعتراض روحانیت به مصوبه انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى


شماره : 26887 / 322 تاریخ 27 / 9 / 1341
بطوريكه استحضار دارند در جريان فعاليت‏ها و اعتراضات اخير روحانيون به تصويب نامه انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى1 و شركت نسوان در انتخابات اين انجمن‏ها ، جبهه ملى و اكثر احزاب و دستجات وابسته به آن از هرگونه اظهار نظر صريحى در اين مورد خوددارى نمودند زيرا بيم آنرا داشتند در صورت موافقت با شركت زنان در انتخابات بازاريان و طبقات روحانى طرفدار خود و در صورت مخالفت با اين امر زنان و روشنفكران طرفدار خويش را از دست بدهند. چون وادار ساختن جبهه ملى به اظهار نظر در اينمورد مخصوصا در بين دانشجويان جهت ايجاد تشتت در بين صفوف جبهه ملى مفيد خواهد بود. عليهذا به فرموده مقرر است با طرح و تنظيم برنامه‏هاى جامعى ترتيبى اتخاذ نمايند كه اين موضوع در بين دانشجويان دانشگاه تهران مطرح و عناصر وابسته به جبهه ملى ناگزير اظهارات نظر صريحى پيرامون اين مساله شوند.
ضمنا خواهشمند است دستور فرمائيد نتيجه اقدامات معموله را به اين اداره اعلام دارند تا به عرض برسد. ر
مدير كل اداره سوم. ب. امجدى
1ـ پس از استعفاى دكتر امينى دولت علم لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى را تصويب كرد. در اين لايحه به زنان حق راى داده شد و قيد اسلام از انتخاب كننده و انتخاب شونده برداشته شد و براى سوگند به جاى قرآن، كتاب آسمانى ذكر شد. اين لايحه خشم روحانيت را برانگيخت در اثر اين مخالفتها، علم لايحه را لغو كرد. اما جبهه ملى به دليل فقدان روحيه انقلابى و تمايل به مذاكره و سازش با دولت از همراهى و حمايت از جنبش سياسى كه توسط روحانيت آغاز شده بود. استنكاف ورزيد، رجوع كنيد به سند شماره 26