سند نامه ::
 
فدراسيون دانشجويان ايرانى در فرانسه


از : مركز تاریخ 20 / 1 / 1342
به : كليه استاسيونهاى ساواك در خارج از كشور شماره : 2892 / 332

بنا به پيشنهاد فدراسيون دانشجويان1 ايرانى در فرانسه و طبق تصميم كنفدراسيون دانشجويان ايران در خارج در نظر است به منظور اعتراض به ادامه‏بازداشت سران و دانشجويان وابسته به جبهه ملى و اخذ بهره‏برداريهاى تبليغاتى از 10 تا 14 آوريل (21 تا 25 فروردينماه جارى) در كشورهاى مختلف اروپائى ايالات متحده آمريكا و همچنين ايران تظاهراتى برگزار و در جريان آن ضمن حمله به بازداشت عناصر منتسب به جبهه ملى به اقدامات دولت در مورد عشاير و ساير مسائل جارى كشور حملاتى صورت گرفته و تلگرافاتى به دبيركل سازمان ملل متحد رئيس جمهورى آمريكا و سرهنگ عبدالناصر مخابره و متن اين تلگرافها جهت پخش در اختيار جرايد و خبرگزارى‏هاى خارجى مخصوصا دو خبرگزارى آسوشيتد پرس و يوناتيد پرس قرار داده شده و رونوشت آنها به دبير خانه كنفدراسيون در نيويورك ارسال شود. برنامه دانشجويان ايرانى در آمريكا وسيله كنفدراسيون تنظيم ولى برنامه تظاهرات در اروپا قرار است وسيله دفتر اروپائى كنفدراسيون و فدارسيونهاى ممالك اروپائى تنظيم و اجرا شود. مراتب وسيله وزارت امور خارجه به كليه نمايندگيهاى سياسى شاهنشاهى در كشورهاى خارجى اطلاع داده شده دستور فرمائيد ضمن اخذ تماس با مقامات ذيصلاح جهت جلوگيرى از ايجاد تحريكات و تظاهرات اقدامات و پيش‏بينى‏هاى لازم معمول و نتيجه را مرتبا گزارش نمايند ـ سرلشگر
پاكروان‏متمنى است مخابره فرمايند.
از طرف مدير كل اداره سوم ـ امجدى 20 / 1 / 42
از طريق بخش 315 اقدام صادر شود 20 / 1 / 42
خيلى فورى 20 / 1 / 42


1ـ از ابتداى دهه 40 و همزمان با افزايش تعداد دانشجويان ايرانى مقيم اروپا و آمريكا، فعاليتهاى سياسى آنان نيز عليه رژيم شاه افزايش يافت در اين ميان بر تشكل‏هاى دانشجويى با گرايش ملى، مذهبى و چپ فعال بودند و عمدتا بدون وابستگى تشكيلاتى به گروههاى سياسى داخلى با آنان همراهى مى‏كردند. برخى از اين دانشجويان نيز گرايش به جبهه ملى داشته و با آنان همراهى مى‏نمودند. به عنوان نمونه بنگريد به سند شماره 36