سند نامه ::
 
اختلاف بين اعضاى نهضت آزادى

شماره : 23980 / د 2 تاریخ 30 / 9 / 1342

محاكمه رهبران و برخى از افراد نهضت آزادى ايران از جمله دكتر سنجابى و مهندس بازرگان و آيت‏الله طالقانى و سايرين باعث شده است كه زمزمه اختلافى بين اعضاى نهضت آزادى ايران بروز گردد اعضاى نهضت آزادى سكوت جبهه ملى را دليل بر عدم پشتيبانى جبهه از نهضت آزادى و ترس رهبران جبهه ملى از مقامات دولتى و انتظامى ميدانند و اعضاى جبهه ملى ايران عقيده دارند كه در اين موقعيت باريك پشتيبانى جبهه ملى از زندانيان نهضت آزادى ايران سودى ندارد و جز زيان عايد افراد زندانى نميگردد و اگر قرار باشد در اين موقع جبهه ملى علنا وسيله اعلاميه‏اى از اشخاص كه محاكمه ميشوند پشتيبانى و حمايت نمايد باعث ميگردد كه وسيله دستگاههاى انتظامى فشار بيشترى به افراد و رهبران نهضت آزادى وارد آيد ولى چون مهندس بازرگان و دكتر سحابى و آيت‏الله طالقانى عضو شوراى مركزى جبهه ملى هستند لذا اعضاى نهضت آزادى ميگويند از نظر آنان عضو شورا هستند ميبايست شوراى جبهه ملى در اين مورد ايشان را به عنوان اين كه عضو شوراى مركزى ميباشند مورد تائيد و حمايت قرار بدهد و محاكمه محكوميت آنان را غير قانونى بداند و محكوم كند اين اختلافات و مباحث غالبا بين دو گروه از دانشجويان عضو نهضت و جبهه در دانشكده‏ها جريان دارد.
اصل در 518ج به پرونده كلى جبهه ضميمه و بايگانى فرمايند 22 / 1 / 421ـ عليرغم رد درخواست عضويت نهضت آزادى در كنگره جبهه ملى دوم، تنى چند از رهبران نهضت مانند مهندس بازرگان و دكتر يداله سحابى به عضويت شوراى مركزى جبهه ملى در آمدند. نهضت آزادى از همان ابتدا به دليل گرايشهاى مذهبىاش با جبهه ملى دچار اختلاف بود و به همين دليل سران جبهه نسبت به بازداشت رهبران نهضت آزادى در سال 1342 اعتراض جدى به رژيم ننمودند. بنگر به سند ضميمه ش 44 و 45