سند نامه ::
 
اختلاف نظر بين رهبران شوراى مركزى جبهه ملى


موضوع : فعاليت جبهه ملى

شماره : 38325 / 312 تاریخ 5 / 10 / 1342

برابر اطلاع رسيده.
به علت اختلاف نظر بين رهبران شوراى مركزى جبهه ملى تاكنون هيئت اجرائيه انتخاب نشده است در جلسات مختلف جبهه ملى مكرر از طرف افراد به رهبران تذكر داده شده كه بايد تلگراف تسليتى به نام جبهه ملى براى خانم كندى و رئيس جمهورى آمريكا مخابره شود. اما از طرف رهبران هنوز تصميم قطعى براى تلگراف تسليت گرفته نشده است.
آتش اختلافات بين رهبر و طبقات ديگر جبهه ملى هر روز دامنه‏دارتر و غير قابل حل ميشود ممكن است سرانجام جبهه ملى از هم پاشيده شود. حزب ملت ايران (پان ايرانيسم سابق) ميكوشد تا افراد جبهه ملى را به طرف خود بكشد و جبهه واحدى تشكيل بدهد و اين روزها دانشجويان و دانش‏آموزان بيشتر از سابق به حزب ملت ايران تمايل دارند حزب ملت ايران روح انقلابى دارد و معتقد است بايد از راه جنگ پارتيزانى به هدف رسيد و تدارك ميبينند كلاس گويندگى جبهه ملى منحل و موكول به بعد از تعيين اعضاى هيئت اجرائيه شده است.
گيرندگان : ساواك تهران جهت تحقيق و اعلام چگونگى پرونده كلى جبهه ملى ضميمه و بايگانى شود. ارسال فرمائيد.

1ـ در اين سالها جناح بنديها تنها شامل مسايل ايدئولوژيك نمى‏شد بلكه مشكلات تاكتيكى و سازمانى را هم در بر مى‏گرفت.برخى به ويژه نهضت آزادى و جامعهسوسياليستها مى‏خواستند جنگ ايدئولوژيكى عليه رژيم به راه اندازند و مسايلتئوريك جبهه ملى را مورد بحث قرار دهند. گروههاى ديگرى به ويژه در حزب ايران ترجيح مى‏دادند مشاجرات ايدئولوژيكى را كنار گذاشته و با تاكيد بر مسايل غير نظرى همچون اعتراض به ادامه بازداشت خانگى مصدق، نبود آزادى بيان، طرح فروش كارخانه‏هاى دولتى به رژيم حمله كنند. سرانجام رهبران حزب ايران كه مى‏خواستند عناصر تندرو را در درون نهضت مهار كنند. كوشيدند تا جبهه ملى را از ائتلاف سست سازمانهاى مستقل به حزبى كاملاً منسجم داراى يك مركز يك ارگان رسمى و يك استراتژى سياسى تبديل كنند.
براى اطلاعات بيشتر به حزب توده و جبهه ملى. ماهنامه مردم شهريور 1344 و نيز سند ضميمه شماره 46 و 47 مراجعه شود.