سند نامه ::
 
تصمیم سران جبهه ملى به استعفا

از : اداره دوم تاریخ 27 / 3 / 1343
به : دائره سازمان ضد اطلاعات شماره : 17825 / رمز 18

برابر اطلاع واصله
پاره‏اى از سران جبهه ملى به علت انتقادات و حملات شديد آقاى دكتر مصدق تصميم گرفته‏اند استعفاء كنند زيرا چندى پيش آقاى دكتر مصدق در پاسخ نامه‏اى كه از كميته دانشجويان ايرانى مقيم كشورهاى خارج وابسته به جبهه ملى رسيده بود متذكر شده است كه شكست و ركود و بدبينى كنونى در جبهه ملى مولود اختلافات سليقه و بهتر بگويم عدم فعاليت سران جبهه ملى كنونى است و اين خود بزرگترين خيانت است. دكتر مصدق در اين نامه به دانشجويان نوشته است كه قدرت جبهه ملى مربوط به فعاليت احزاب آن است و فعاليتهاى فردى موجب دو دستگى و متلاشى شدن جبهه است اين مطلب سبب رنجش شديد چند تن از سران جبهه ملى گرديده به طورى كه تصميم به استعفاء نكرده‏ايد چه فعاليتى براى ملت ايران و تشكل جبهه ملى داشته‏ايد كه از اين پس انجام ندهيد ضمنا شايع است تلاشى به عمل ميآيد تا اين رنجش و كدورت از بين برود تا پيش از اين موجب اختلاف و دو دستگى در جبهه ملى و احزاب وابسته به آن نگردد.
روى پرونده كلى جبهه ملى بايگانى شود 4 / 4 / 43