سند نامه ::
 
اظهارات هدايت ‏الله متين دفترى


موضوع : اظهارات هدايت‏اله متين دفترى1

شماره : 7166 / 20 الف تاریخ 3 / 4 / 1343

هدايت‏اله متين دفترى ضمن مذاكرات خصوصى اظهار داشته است اخيرا دكتر محمد مصدق به چند سازمان جبهه ملى نامه نوشته و عنوان نموده است من هر چه خواستم آقايان رهبران و اعضاء شورا و هيئت اجرائى را وادار به مبارزه نمايم نشد و حالا شمابايد توجه به وضعتان اقدام نمائيد و البته تكليفى هم نكرده است كه چه بكنيد نامبرده سپس افزود ما فعلاً منتظر حزب ايران هستيم و اگر حزب ايران وضعش معلوم باشد ما شروع به كار خواهيم كرد. افراد جوان حزب بايستى به تيپهائى از قبيل مهندس نظام‏الدين موحد و ناصرالدين موسوى كه در ترديد هستند فشار بياورند. وى اضافه نمود در سرى نامه‏هاى اوليه دكتر محمد مصدق نامه‏اى به شوراى جبهه ملى نوشته شده بود و از روى اين نامه هم كسى رونوشت نگرفته و فقط يكبار آن در شورا خوانده شد و ما هم جسته و گريخته از آن اطلاع پيدا كرديم ولى چندى پيش يك نفر از دوستان ما كه يكى از اعضاء سفارت آمريكا صحبت ميكرد امريكائى موبموازنامه دكتر محمد مصدق اطلاع داشت. يا اين نامه را مستقيما به سفارت امريكا داده‏اند و يا از طريق سازمان امنيت به آنجا فرستاده‏اند چون سازمان امنيت با سفارت امريكا مكاتبه دارد. نامبرده سپس ادامه داد اعضاء شورا كه از قول دكتر مصدق گفته بودند مصدق منظورش اين است كه حزب توده وارد جبهه شود.
ولى مصدق نوشته است كه حزب توده وضعش معلوم است ما احزابى را ميگوئيم فعاليت كنند كه استقلال داشته باشند و نيز همين آقايان گفته بودند احزاب اطلاعات و اسنادى از خود به ما بدهند تا بايگانى نمائيم ولى مصدق در جواب گفته است با بودن از ما بهتران در شماها چگونه ميخواهيد اسناد احزاب را داشته باشيد؟
هدايت‏اله متين دفترى افزود دكتر سنجابى به منزل باقر كاظمى رفته و اظهار نموده است كه دكتر محمد مصدق به وسيله هدايت متين دفترى پيغامى به دكتر بقائى و از او تقاضاى همكارى نموده است. وى گفت من اين موضوع را به دكتر سنجابى گفتم او هم گفت من شنيدم ولى باور نكردم گفتم اگر باور نكردى پس چرا نزد باقر كاظمى تكرار نمودى.

گيرندگان : اداره كل سوم بخش 312 (2 نسخه)
به پرونده كلى جبهه ملى1050ك ضميمه و بايگانى شود. به عرض ميرساند 3 / 4 / 43
6 نسخه ماشين شود 4 / 4 / 43 بهره‏بردارى 312