سند نامه ::
 
تأثير روى كار آمدن كارتر در سياست ايران


موضوع : تأثير روى كار آمدن كارتر در سياست ايران1

شماره : 14808 / 111030 تاریخ 2 / 8 / 1356

بين عده‏اى گفته ميشود كه بعد از روى كار آمدن كارتر در آمريكا در سياست داخلى ايران نيز تغييراتى ديده ميشود كه شايد اين نوع نرمش‏ها و سرو صداها مربوط به آن باشد والا كسى جرأت نامه سرگشاده نوشتن به نخست وزير و انتقاد و غيره را نميكرد.

نظريه شنبه : مطالب بالا مطرح شده است.
نظريه يكشنبه : نظريه شنبه تائيد ميگردد....
نظريه سه شنبه : نظريه يكشنبه تائيد ميگردد. عارف
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه تائيد ميگردد. پ
مفاد خبر غالبا در جلسات يك در بين مردم بازگو ميشود مشاهير دايره بررسى