سند نامه ::
 
تعطيل جلسات جبهه ملى


شماره : 2853 تاریخ 28 / 8 / 1343

طبق اطلاع واصله سران گروههاى مختلف (جبهه ملى) كه به منظور رفع اختلاف جلساتى تشكيل ميدادند پس از تبعيد آقاى خمينى تصميم گرفته‏اند تا مدتى جلسات خود را تعطيل كنند تا تشكيل اين جلسات به موضوع تبعيد آقاى خمينى تعبير و تفسير نشود.
رونوشت برابر اصل است.
اصل در پرونده 9592ـ و بايگانى است
اين نسخه جهت هرگونه اقدام مقتضى به اداره يكم ارسال گردد. 4 / 9
به ساواك تهران منعكس نشده است 5 / 9

1ـ جبهه ملى همانگونه در برابر قيام مردم در 15 خرداد سكوت پيشه كرد و موجبات انزواى خود را فراهم نمود. در مقابل اعتراض حضرت امام به لايحه كاپيتولاسيون كه منجر به تبعيد معظم له به تركيه شد نيز سكوت اختيار كرد. استدلال آنان اين بود كه هر حركتى با بازداشت و حبس از سوى حكومت جواب داده مى‏شود فلذا تا فراهم شدن زمينه مساعد بايد از اظهار هر مخالفتى دورى كرد.