سند نامه ::
 
اگر دست خدا سپر شاهنشاه نمی‌شد!

موضوع : اظهارات اللهيار صالح
شماره : 179 / 322 تاریخ 26 / 1 / 1344

بعد از ظهر روز گذشته پس از انتشار خبر مربوط به تيراندازى در كاخ اعليحضرت همايون شاهنشاه عده‏اى از اعضاء جبهه ملى كه جسته گريخته مطالبى در اينمورد شنيده بودند به منزل اللهيار صالح مراجعه و پيرامون اين مطالب با ايشان به مذاكره پرداختند و صالح اظهار داشت خداوند بزرگترين تفضل را به 25 ميليون نفر مردم ايران نمود و اگر دست خدا سپر شاه نميشد جوى خون در مملكت جارى ميشد و بايد در اين باره شكر خدا را به جاى آورد.
عينا جهت اقدام به اداره 312 ارسال ميگردد شماره 28 / 1
در صورت تائيد در بولتن درج شود.
عينا به استحضار رياست بخش 312 برسد


1ـ پس از قتل منصور براى حفظ امنيت مقامات كشور تلاش زيادى صورت گرفت اما در روز 21 فروردين 1344 رضا شمس آبادى يكى از افراد گارد سلطنتى كه در كاخ مرمر، مامور نگهبانى بود. محمدرضا شاه را كه از اتومبيل پياده شدند به رگبار مسلسل بست و شاه خود را به داخل ساختمان رساند و دو تن از درجه داران اسكورت او كشته شدند. شمس‏آبادى نيز به قتل رسيد. تيراندازى به شاه نشانه نارضايتى شديد و ناپايدارى رژيم بود و دولت تلاش كرد از انتشار خبر آن جلوگيرى كند و روزنامه‏ها از آن به عنوان نزاع چند سرباز ياد كردند. دولت در مورد حادثه كاخ مرمر، چهارده نفر را به اتهام كوشش در انجام سوء قصد به جان شاه بازداشت و محاكمه كرد. ميانگين همين دستگير شدگان 27 سال بود. نيمى از آنها معلم يا دانشجو بودند و براى اطلاعات بيشتر به روزنامه‏هاى كيهان و اطلاعات مورخ 22 فروردين ماه 1344 و كتاب تاريخ سياسى 25 ساله ايران نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتى تهران رسا 1373 مراجعه كنيد.