سند نامه ::
 
اعلاميه تحريك‏ آميز

موضوع : اعلاميه تحريك‏آميز1

شماره : 34906 / 30 تاریخ 29 / 6 / 1356

حدود يك ماه قبل دكتر شاپور بختيار در ملاقاتى كه با يكى از دوستان خود در تهران داشته يك نسخه اعلاميه چاپى تحت عنوان پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهى و به امضاء كريم سنجابى و دكتر شاپور بختيار و داريوش فروهر بوده به دوست خود داده و اظهار نموده حدود 12000 نسخه از اين اعلاميه‏ها چاپ و توزيع گرديده و يك نسخه آن را شخصا به دفتر مخصوص تحويل و رسيد گرفته است.

نظريه شنبه : مفاد اعلاميه تحريك‏آميز ميباشد لذا عينا تقديم ميگردد.
نظريه يكشنبه : ضمن تائيد نظريه شنبه و تقويم عين اعلاميه مورد بحث به
استحضار ميرساند به شنبه آموزش داده شد چنانچه اعلاميه مذكور در دست افراد مشاهده گرديده و يا اطلاع حاصل نمود كسى آن را توزيع مينمايد چگونگى را سريعا گزارش نمايد.
نظريه دوشنبه : نظريه يكشنبه مورد تائيد است. سخنور
نظريه 96: نظريه دوشنبه مورد تائيد است
دائره بررسى بررسى بلامانع است 3 / 7