سند نامه ::
 
وضعيت فعلى سران جبهه ملى

رونوشت گزارش خبر شماره 14116 / 20 ه 12 8 / 6 / 1351

در حال حاضر آقايان اللهيار صالح، دكتر كريم سنجابى، دكتر مهدى آذر، مهندس احمد زيرك زاده، و ساير سران جبهه ملى فعاليت متشكل سياسى ندارد و بيشتر فعاليت آنها محدود به مهمانى و ديد و بازديدهائى است كه بيشتر جنبه ذكر خاطره و گاهى يادى از گذشته‏ها است ولى نسبت به وضع محافظه كارانه بعضيها در بين خودشان انتقاد شديد دارند مخصوصا نسبت به اللهيار صالح ضمنا در حال حاضر مهندس احمد زيرك زاده بكلى خود را كنار كشيده است.

نظريه يكشنبه: مفاد گزارش خبرى فوق نتيجه مراقبتهاى مستمرى است كه به منظور پى‏بردن به فعاليتهاى احتمالى افراد ياد شده از شنبه خواسته شده است.
نظريه سه شنبه: نظريه يكشنبه مورد تاييد ميباشد.
نظريه چهارشنبه: نظريه سه شنبه مورد تاييد ميباشد %

رونوشت برابر اصل است اصل در شماره 121117 مى‏باشد. در پرونده 121111 بايگانى شود.