سند نامه ::
 
حضور عناصر جبهه ملى سابق در منزل شمس‏الدين علائى


موضوع حضور چند تن از عناصر جبهه به اصطلاح ملى سابق در منزل شمس‏الدين علائى
رونوشت گزارش خبر شماره 11914 / 20 ه 2 14 / 10 / 49

روز جمعه 11 / 10 / 49 - شكور عبدالهى - محمد حسين گلزار مقدم - حسن ميرمحمد صادقى - الهيار صالح به اتفاق همسرش - حسين نايب حسينى - وزيرى تبار و مجتبائى در منزل شمس‏الدين اميرعلائى حضور داشتند اميرعلائى اظهار داشت زمانى كه خارج از كشور بودم در آنجا گوشت خر را كالباس مى‏كردند و ما مى‏خورديم خيلى خوشمزه بود بعد گلزار مقدم به اميرعلائى گفت بيائيد دور هم جمع شويم و فعاليت كنيم مردم از شما انتظار دارند اميرعلائى پاسخ داد با چه افرادى فعاليت كنيم با داريوش فروهر كه با بختيار اين آدم نجس لاس مى‏زده فعاليت نمائيم گلزار گفت اين افراد را كنار بگذاريد و خودتان فعاليت كنيد سپس اميرعلائى اظهار نمود آن زمانى كه ما فعاليت مى‏كرديم دكتر مصدق بود ولى اكنون او نيست و فعاليت بى‏فايده و غيرممكن است ضمنا شكور عبدالهى اظهارات گلزار را تائيد مى‏نمود افراد مذكور در ساعت 1230 منزل اميرعلائى را ترك نمودند. نظريه يكشنيه ـ شنبه مورد اعتماد است و به صحت گزارش وى مى‏توان اعتماد نمود ضمنا تحقيق مستقيم پيرامون اظهارات افراد مورد نظر به صلاح نمى‏باشد. نظريه چهارشنبه ـ نظريه يكشنبه مورد تأئيد است.
رونوشت برابر اصل است اصل در شماره 121117 مى‏باشد. در پرونده 121111
بايگانى شود.