سند نامه ::
 
اعضای جبهه ملی در رأس دستگاه به دولت خدمت می كنند

موضوع : اظهارات مرتضى بيوك افشارى در مورد رهبران جبهه ملى پيرو 13149 / 20 ه 2ـ

مرتضى بيوك افشارى اظهار داشت دكتر كريم سنجابى. مهندس عليقلى بيانى. حسين رازى. مهندس حسن ايزدى كه از رهبران جبهه ملى بودند هر كدام پستهاى حساس دولتى را در اختيار دارند و در رأس دستگاه به دولت خدمت ميكنند وى افزود على اصغر گيتى بين كه عضو شوراى جبهه ملى و حزب ايران بود اكنون در اغلب مراسم از جمله مراسم شكر گزارى به مناسبت سلامت شاهنشاه شركت ميكنند و براى ايشان دعا مينمايد من و امثال من كه از اعضاء جبهه ملى بوديم شكستهاى بيشمارى را متحمل شده‏ايم در صورتيكه رهبران ما را به مشاغل مهم دولتى گمارده‏اند و از استخدام ما در هر دستگاهى جلوگيرى ميكنند.
نظريه منبع : مرتضى بيوك افشارى با لحنى كه حاكى از بدبينى وى بود صحبت ميكرد و از سخنانش استنباط نمودم كه نامبرده به رهبران و گردانندگان جبهه ملى سابق خيلى بدبين شده است.
ملاحظات ـ 1ـ با توجه به مفاد گزارش خبرى پيروى مفاد اين خبر نتيجه تحقيقاتى ميباشد كه در مورد جزئيات اظهارات افشارى از منبع خواسته شده است. 2ـ تحقيق مستقيم در مورد اظهارات افشارى باعث شناسائى منبع مربوطه خواهد گرديد.