سند نامه ::
 
اجازه فعاليت به مخالفين

موضوع : اجازه فعاليت آشكار به مخالفين
تاریخ 22 / 9 / 56

چنانچه به مخالفين فعلى كشور اجازه تشكيل جبهه يا گروه يا تشكيلات خاصى داده شود فعاليت آنها آشكار خواهد شد و چون واقعا عوامل مهمى ندارند كارشان رونق نخواهد گرفت به طورى كه محمود عنايت1 ميگفت: ما برنامه‏ها نداريم و اگر روزى دستگاه به ما اجازه فعاليت بدهد ما نميدانيم چكار بايد بكنيم و حتى اگر آمريكا هم به ما كمك كند باز نميدانيم در صورت اجازه دولت چه اقدام و چه عملياتى داشته باشيم در بين افراد اختلافات زيادى وجود دارد و از طرف ديگر زندگى سياسى آنها به پايان رسيده و وحدت عقيده ندارند مذهبى در بين آنها هست كمونيست در بين آنها وجود دارد و همه نوع فرقه در آنها ديده مى‏شود مسلما چنانچه اجازه فعاليت به اين عده داده شود تفرقه پيدا خواهند كرد به طور مثال چون نام احمد انصارى را نويسندگان مخالف در نامه سرگشاده خود نياورده بودند شديدا ابراز ناراحتى ميكرد و به آنها فحش و ناسزا ميگفت و ميگفت من مدتها سنگ مصدق را به سينه زده‏ام چرا بايد اسم من را در زير نامه ننويسند.
نظريه شنبه : از منظور عنايت در مورد كمك آمريكا چنين استنباط شده كه دولت امريكا به ايران فشار وارد سازد تا دولت عوض شود ضمنا احمد انصارى مدير كل سابق وزارت دارائى و تلفن منزل او 752724 ئ 275858 ميباشد.
نظريه يكشنبه : با توجه به دسترسى شنبه محمود عنايت و احمد انصارى مطالب بالا را اظهار داشته‏اند.
بديع
نظريه سه شنبه : نظريه يكشنبه تائيد ميگردد. عارف
نظريه چهارشنبه: نظريه سه شنبه تائيد ميگردد.ناهيد