سند نامه ::
 
اظهارات روحانيون


شماره : 72 / الف 312 تاریخ 10 / 8 / 1342

شب جمعه 10 / 8 / 42 بين چند نفر از روحانيون كه شناسايى آنها مقدور نگرديد در مسجد سادات هندى واقع در خيابان مولوى (مشيرالسلطنه) ايستگاه ساعت گفته ميشد قرار است روز شنبه 11 / 8 / 42 الى دوشنبه 13 / 8 / 42 آيت‏اله خمينى از زندان آزاد گردد و با مراقبت پليس بقم عزيمت نمايد. آزادى آيت‏اله خمينى همزمان با تيرباران طيب و حاج اسماعيل رضائى خواهد بود تا دستگاه مردم را متوجه تيرباران طيب ننموده و متوجه آزادى خمينى و بطور كلى مردم را گيج نمايند.
نظر مأمور ـ قرار است در صورت تأييد خبر آزادى خمينى افراد بازارى كه هميشه مترصد كسب اينگونه اخبارند بلافاصله با اكيپ‏هاى چند نفرى با دسته‏هاى گل با اتوبوس بسوى قم حركت نمايند.
نظر افسر عمليات:
1ـ در مورد آزادى خمينى و تصميم بازاريان قبلاً اطلاعيه تقديم شده بود.
2ـ به مأمور دستورداده شد ضمن تعيين صحت و سقم خبر و مراقبت تصميم نهايى بازاريان را كسب و گزارش نمايد.