سند نامه ::
 
سالگرد طیب

موضوع : سالروز درگذشت طيب حاج رضايى و حاج اسمعيل رضايى
ساواك شهررى گزارش مى‏نمايد.
ساعت 30:17 روز 1 / 8 / 43 به مناسبت درگذشت طيب حاج رضايى و حاج اسمعيل رضايى عده‏اى از بازاريان درحدود 300 الى 400 نفر بين زائرين مقابل صحن حضرت عبدالعظيم اجتماع و به ظاهر مشغول دعا خواندن ولى در باطن منتظر فرصتى بودن كه دست به اخلال بزنند در اين موقع يك مرتبه با اشاره محمدكريم زاده فرزند عباس كه گويا راهنمايى آنها را به عهده داشته رضا محمدى فرزند يوسف و حسن فرهادى فرزند حسن شغل محصل سر خود را به طرف پايين خم نموده و سايرين هم شروع به فرستادن صلوات براى فدائيان اسلام كردند كه بلافاصله وسيله مأمورين انتظامى دستگير و مردم متفرق شدند.
ضمنا برابر اطلاع عناصر مشكوك مرتبا با محمد موسوى فرزند غلامرضا شغل كشاورز تماس حاصل و دستوراتى از وى مى‏گرفتند كه نامبرده نيز وسيله مأمورين دستگير شد.