سند نامه ::
 
اظهار نظر طبقات مختلف مردم درباره اعدام طيب

موضوع : اظهار نظر طبقات مختلف مردم درباره اعدام طيب و حاج اسماعيل
در تماسى كه مأمور با طبقات مردم اعم از افراد منتسب به حزب منحله توده در سابق و افراد جبهه ملى و كسبه و ساكنين ميدان و بازاريها بر قرارا نموده اطلاعاتى به دست آورده كه به شرح زير مى‏باشد.
افراد منتسب به حزب منحله توده در سابق :
اين افراد اظهار نموده‏اند كه اعدام نامبردگان كار بسيار شايسته‏اى بود و اين كار يكى از اعمال بسيار خوب شاه مى‏باشد كه دست مفت خورها را كوتاه كرده هرگاه چند نفر ديگر از اين مفت خورها و افراد روحانى نما كه كارى جز اخلال ندارند كوتاه نمايد ايران را صدسال به جلو برده و ما حاضريم هرگاه‏اين رويه شاه مملكت باشد تا پاى جان براى پشتيبان از او ايستادگى كنيم. اكنون بعد از مدتها كشت و كشتار در اين مملكت و ريخته شدن خون يك عده بيگناه شاه متوجه شده كه چه راهى را بايد در پيش بگيرد كه بيشتر بتواند پيشرفت نمايد و با اين كار خود تعداد زيادى از روشنفكران جامعه را نيز با خود همراه كرده است. ما خيلى از اين موضوع خوشحال هستيم كه در پوست خود نمى‏گنجيم و اين كار بسيار خوبى است كه بايد يك مشت علف هرزه را از بين برد تا ساير گلها و گياهان از بين نروند. ما بارها گفته و اكنون هم مى‏گوييم اگر به ما اجازه دهند با دندان روحانيون و خمينى و خمينى پرست را پاره پاره خواهيم نمود. از طرفى افراد بازارى نيز هر كدام هر روز بيشتر به فكر استفاده و جمع نمودن پول از هر راهى كه باشد هستند و هيچ گاه به فكر افراد زحمتكش نخواهند بود و ماليات هم به دولت نمى‏دهند و به عناوين مختلف از زير آن شانه خالى مى‏كنند ما اميدواريم كه شخص شاه با امثال اين مفت خورها به شدت رفتار نمايد و آرزو داريم كه گفته‏هاى ما جامه عمل پوشيده و روزى بشود كه هر كجا چشم بياندازيم اثرى از خمينى و خمينى پرست نبينيم و مفت خورى در اين مملكت از بين برود و به همين آرزو شب را صبح و روز را شب مى‏كنيم.
افراد منتسب به جبهه ملى:1
اين افراد اظهار مى‏كنند كه دست طبيعت را نبايد كوچك شمرد طيب و حاج اسماعيل هر كدام چند ميليون تومان ثروت داشتند، و هر روز كلى درآمد داشتند يك شهر تهران بود و اين دو نفر، نبايد بلند شده و براى به دست آوردن وجه ناقابلى اين طور قيام كنند كه به اين روز دچار گردند اينك اقوام و بازماندگان آنها نخواهند توانست كوچكترين اقدامى بكنند زيرا براى يك مبلغ ناچيز اين همه مداركى كه از خود نشان دادند آبروى خود و ديگران را بردند مثلاً مى‏خواهند بگويند كه آن‏ها فداى اسلام شدند آخر در كجاى دين اسلام ذكر گرديده كه حق از دولت بيگانه گرفته و برعليه مملكت و ناموس خودقيام كنند ما هم در اوايل قيام آنها اغفال شده بوديم ليكن چون متوجه شديم كه نظر ديگرى دارند جبهه ملى كناره‏گيرى كرد جبهه ملى چند سال است كه در حال مبارزه مى‏باشد ولى نظر كودتايى در بين نبوده و هيچ وقت كوچكترين دينارى از كسى نگرفته و نخواهد گرفت و هميشه‏هم حرفش حساب بوده و به همين دليل هيچ گاه خجل نيست نه پيش ملت و نه نزد خدا طيب و حاج اسمعيل مردمانى بى آلايش بودند اما معلوم نشد از كجا و از چه راهى به دام افتادند در هر حال ما در وضع بدى هستيم وبه مرض خانمانسوز نفاق دچار شده‏ايم و نمى‏دانيم كه براى رهايى از اين مرض چكار بكنيم. اين مرض از هر دردى بدتر است حتى از هرويين كه آن همه از آن مى‏نالند و نمى‏دانم از كجا سرچشمه مى‏گيرد خدا در اين مورد لطفى كرده و ما را از شر يك مشت افراد مقام طلب راحت كند. دول بيگانه آتش روشن كرده و كنار ايستاده است و تماشا مى‏كند هر طرف كه شكست بخورد به سود آنها خواهد بود. به عقيده ما به طور كلى نمى‏توان درباره طيب و عمل او قضاوت كرد نه از اين طرف و نه آن طرف لكن شاه اگر فرمان اعدام آنها را نمى‏داد عده ديگرى از افرادشرور منبعد به مردم تجاوز مى‏كردند و بطور كلى ما كارى نداريم كه اين طرف خوب يا آن طرف، خود را بى طرف نشان مى‏دهيم ولى خود را بى‏طرف نشان مى‏دهيم ولى از قرار معلوم آقاى اللهيار صالح و عده‏اى ديگر به برادران طيب و بازماندگانش تسليت گفته‏اند.
كسبه ميدان :
با تماس با عده قليلى از كسبه ميدان اظهار نموده‏اند عيب ندارد زندان و اعدام را براى مرد درست كرده‏اند. درباره حسين بن على(ع) هم بد كردند مالش را به تاراج برده و اهل بيتش را به اسارت بردند و يك عده اظهار داشته‏اند كه طيب وحاج اسمعيل به نظر يك عده يهودى قلمداد شده و مرده‏اند ليكن در نزد رفقا و دوستان هميشه زنده مى‏باشند و هيچ وقت فراموش نخواهند شد و نامشان در تاريخ ثبت خواهد شد(البته اين نظريه عده قليلى از افراد و كسبه‏اى است كه منافع آنها بستگى با طيب داشته) يك دسته از كسبه ميدان هستند كه اصولاً بى طرف بوده و دخالت در هيچ گونه كارهاى سياسى ندارند و در مورد اعدام طيب و حاج اسمعيل نيز اظهار بى طرفى مى‏كنند. عده‏اى از كسبه ميدان كه بيشتر آنها در ميدان سبزى هستند و تقريبا اكثريت با آنها است علاوه بر اين كه از اين موضوع متأثر نيستند خوشحال هم مى‏باشند براى اين كه از قرار معلوم تاكنون پولهاى زورى طيب از آنها مى‏گرفته كه فعلاً راحت شده‏اند ضمنا در ميدان شايع شده كه يكى از پسرهاى طيب در چندى قبل به حضور شاه رفته كه شفاعت پدر خود را بنمايد كه مورد قبول واقع نشده و مى‏گويند پسر ديگر طيب به جرم فروختن موادمخدره در زندان است و با قانون جديد دادگسترى درباره فروشندگان مواد مخدره احتمال خطر براى نامبرده هست.
موضوع خوشحال و افراد وابسته به جبهه ملى نيز تقريبا از اعدام آنها پشتيبانى كرده و عده‏اى از اين افراد نيز بى طرف و عده قليلى مخالفند.