سند نامه ::
 
بازتاب اعدام طیب

موضوع: اعدام طيب حاج رضايى

به طورى كه از مراجع و محافل مختلف كسب خبر گرديده است اجراى حكم اعدام و تيرباران نمودن طيب براى عامه مردم و خصوصا اهالى جنوب شهر كه نامبرده در ميان آنان وجهه‏اى داشته است كاملاً غيرمنتظره و خلاف اميدوارى آنان به عفو بوده است و مخصوصا انتشار تصاوير متعدد از جريان تيرباران نمودن وى و مخصوصا نشان دادن عكس و تذكر اين كه در بستن وى با طناب به چوبه مربوطه كينه توزى و قساوت1 به كار برده شده در افكار عمومى عكس العمل نامطلوبى بخشيده است وحتى گفته مى‏شود كه در انتشار اين تصاوير در جرايد از جهت تحريك نمودن هواداران طيب و جريحه دار نمودن افكار و احساسات عمومى تعمدى در كار بوده است.
در تهران شايع است كه اهالى جنوب شهر از هم اكنون تصميم گرفته‏اند كه جهت نشان دادن مراتب تنفر و انزجار خود از اعدام طيب مراسم با شكوه و بى سابقه‏اى براى شب هفت مشاراليه برگزار نمايند و به اين وسيله اعتراض خويش را عليه مقاماتى كه آمر محكوميت وى بوده‏اند نشان دهند و حتى در ميان مردم از قول دوستان طيب نقل و قول مى‏شود كه هواداران متعصب طيب براى نشان دادن عكس العمل خويش «كميته انتقامى» تشكيل خواهند داد.

1ـ شكست تبليغى رژيم شاه اين سند نشانگر شكست تبليغات سهمگين رژيم شاه است كه مردم را منزجر ساخته است و اين اعدام را كينه توزانه خوانده‏اند. در اين سند به پايگاه مردمى مرحوم طيب اشاره شده كه وى را داراى وجهه مردمى در ميان اهالى جنوب شهر دانسته است. اين وجهه از آنجا ناشى مى‏شود كه عليرغم موارد خلاف مرحوم طيب، وى فردى لوطى مسلك و مردم دار بوده و در غم و شادى مردم شريك بوده است.