سند نامه ::
 
تصمیم بازار به اعتصاب


اطلاعيه

در بازار شايع است كه بازاريان از اعدام طيب حاج رضايى ناراضى بوده و در نظر دارند دست به اعتصاب بزنند.
گيرنده
سازمان اطلاعات و امنيت كشور
دفتر ويژه اطلاعات
شهربانى كل كشور