سند نامه ::
 
اجرای حکم اعدام

صورت جلسه

در ساعت 10:6 روز 11 / 8 / 42 در حضور امضاكنندگان زير دو نفر غيرنظاميان طيب فرزند حسينعلى شهرت حاج رضايى و حاج اسماعيل فرزند لطف اللّه‏ شهرت رضايى كه طبق رأى شماره 1-22 / 7 / 42 دادگاه ويژه تجديد نظر شماره 2 لشگر 1 گارد محكوم به اعدام گرديده بودند در ميدان تير پادگان حشمتيه پس از انجام تشريفات قانونى تيرباران گردیند.
1- سرتيپ مهدى احترامى فرمانده تيپ نادرى
2- سرتيپ حسن يحيوى فرمانده توپخانه لشگر و دادگان حشمتيه
3- سرهنگ ستاد پرويز قانع دادستان دادگاه تجديد نظر ويژه
4- سرهنگ 2 جعفرى رئيس ركن دوم لشگر 1 گارد
5- سرهنگ 2 تنها رئيس ركن يكم لشگر 1 گارد
6- سرگرد پزشك دكتر عطاءاللّه‏ اميرحسينى
7- سرگرد حسين عباس زاده رئيس دادسراى لشگر