سند نامه ::
 
استمداد از شاهپور غلامرضا!

شماره 173 ك 132 تاریخ 28 / 5 / 1342
وزارت پست و تلگراف و تلفن
پيشگاه مبارك والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوى

والاحضرتا برادر تاجدارت در زمان ولايت‏عهدى خود چندين بار از پيشگاه رضاشاه كبير تقاضاى عفو گناهكاران را نمود. براى اولين بار جان نثاران جنوب شهر از پيشگاه مبارك استدعا داريم به پاس قيام ملى 28 مرداد و به افتخارى كه در اين روز نصيب آنها شده نسبت به طيب حاج رضايى و متهمين بلواى 15 خرداد واسطه شويد چون طيب تمثال مبارك اعليحضرت فقيد رضا شاه كبير و تمثال مبارك شاهنشاه عدالت‏گستر را باسوزن به بدنش نقش نموده اگر طيب علاقه به شاهنشاه و ميهن نداشت اين همه سوزن به بدنش نمى‏زد استدعاى عاجزانه از والاحضرت گرامى است كه يك مساعدت شاهانه نسبته به طيب حاج رضايى بشود.
از طرف جمعيت قيام ملى 28 مرداد و انجمنهاى جنوب تهران جانثار حسن بهبودگر