سند نامه ::
 
محکومیت طیب به اعدام

از: دادگاه تجديد نظر ويژه 2
درباره : غيرنظاميان طيب حاج رضايى و حاج محمد اسمعيل رضايى بازگشت به شماره 3036-28 / 6 / 42 و 313-8 / 7 / 42

برابر رأى شماره 1-22 / 7 / 42 دادگاه تجديد نظر ويژه 2 لشگر 1 گارد متهمين نامبرده بالا به اتفاق آراء محكوم به اعدام گرديده‏اند.
رئيس دادگاه تجديد نظر ويژه 2 لشگر 1 گارد - سرلشگر جواد امين‏زاده


الف ـ طيب فرزند حسينعلى شهرت حاج رضايى باتوجه به دلايل زير
1- گزارش سازمان اطلاعات و امنيت كشور مبنى بر اعمال مشاراليه در روز 15 / 3 / 42
2- گزارش سرپاسبان كاتبى و نظرى كه گفتند ديديم كه طيب مردم را تحريك مى‏كرد (برگ 6 پرونده حسين شيرنژاد)
3- خلاف گوييهاى متهم در مورد نجات دادن 2 نفر پاسبان در روز 15 / 3 / 42 (اظهارات پاسبانان در محضر دادگاه به اسامى حاجى حسين خانى و حسن چلويى)
4- دعوت شيخ باقر نهاوندى در تكيه خود به منظور تحريك احساسات مردم قبل از روز 15 / 3 / 42
5- اعترافات طيب در برگهاى 35 - 36 - 41 پرونده داير به گرفتن پول از حاج اسماعيل رضايى و تقسيم آن بين بلواكنندگان و آشوب گران
6- اعتراف طيب در برگ 53 داير به گرفتن پول
7- مراجعه طيب با عبداللّه‏ صادقى تهرانى (برگ 12 پرونده و برگ 15 پرونده حسن صالحى‏نيا و برگ 15 پرونده غلامرضا نايينى
8- اظهارات احد از متهمين(ايزدى سلحشور) مبنى بر اين كه شنيدم عده‏اى در ميدان بلوا كرده و طيب هم در رأس آنها بوده و همه را گرفته‏اند.
9- اقارير طيب در مراحل مختلفه بازجويى و اختلاف گوييهاى او
10- داشتن سوابق سوء
11- تطبيق اظهارات طيب با اظهارات حاجى اسماعيل رضايى در مورد طرز و نوع و محل دريافت وجه از حاج اسماعيل رضايى
ب ـ در مورد حاج اسمعيل فرزند لطف اللّه‏ شهرت رضايى 1- اعترافات متهم در مراحل بازجويى مبنى بر دريافت دوميليون ريال از حاج على آل نورى (برگ 53 پرونده) 2- اعتراف متهم در مراحل بازجويى مبنى بر پرداخت يك ميليون ريال به طيب حاج رضايى (برگ 54 پرونده) براى به راه انداختن بلوا و آشوب
3ـ تطبيق اظهارات طيب با گفتار حاج اسماعيل رضايى مبنى بر دريافت يك ميليون ريال (برگ 35 پرونده) به منظور ايجاد بلوا و آشوب.
4ـ اظهارات طيب حاج رضايى مبنى بر اينكه حاج اسمعيل رضايى بين مردم 20 تا 30 ريال تقسيم مى‏نمود به منظور شركت در شورش و بلوا در روز 15 / 3 / 42
5ـ عزيمت حاج اسمعيل رضايى در شب 9 محرم به قم و مذاكره او درباره دستگيرى شيخ جواد فومنى و حمل اعلاميه به وسيله ماشين شخصى خود از قم به تهران
6ـ اختلاف گوييهاى متهم در مراحل مختلفه بازجويى
7ـ ساير اقارير متهم در پرونده و قراين و امارت مبنى بر تأييد شركت در بلوا با توجه به دلايل بالا اتهام منتسبه به متهمين رديفهاى 1- و 2- محرز و مسلم تشخيص و هيأت دادرسان به اتفاق آراء دو نفر مذكور (طيب فرزند حسينعلى شهرت حاج رضايى و حاج اسماعيل فرزند لطف اللّه‏ شهرت رضايى) را به اتفاق آراء محكوم به اعدام مى‏نمايند (توضيح اين كه چهار نفر از دادرسان مواد 317 و 319 و 320 قانون دادرسى و كيفر ارتش را با بزه متهمين منطبق دانسته و يك نفر از دادرسان( سرهنگ ستاد عباس مسعوديان) بزه انتسابى را منطبق با قسمت اول از ماده (70) قانون مجازات عمومى مى‏داند.