سند نامه ::
 
فعاليت براى آزادى طيباخيرا عده‏اى در جنوب شهر شروع به تهيه طومارى به نفع طيب كه در دادگاه نظامى محكوم به اعدام گرديده است نموده‏اند تا به پيشگاه اعليحضرت همايونى تقديم نموده و با يادآورى خدمات گذشته وى استدعاى بخشايش وى را بنمايند و در ميان دوستان وى شايع است كه تيمسار نصيرى قبل از مسافرت به خارج از ايران از اعليحضرت استدعاى بخشش طيب را نموده است وطرفداران مشاراليه نسبت به اين وعده تيمسار نصيرى اميدوارى زيادى دارند.