سند نامه ::
 
طرفداری از طیب

اطلاعيه

عده‏اى در حدود بيست هزار نفر از اهالى جنوب شهر كه اغلب آنها از افرا چاقو كش و شرور مى‏باشند پس از اطلاع از محكوميت طيب حاج رضايى قرار است براى طرفدارى از نامبرده اقدامات شديدى بر عليه دولت انجام دهند ضمنا عده‏اى از رفقاى صميمى وى طى نامه‏اى سرهنگ قانع دادستان نظامى را تهديد به قتل نموده‏اند.
گيرندگان
رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
رياست شهربانى كل كشور
رياست دفتر ويژه اطلاعات